Your browser doesn't support javascript.
Show: 20 | 50 | 100
Results 1 - 18 de 18
Filter
1.
Turkish Journal of Intensive Care ; 20:138-139, 2022.
Article in Turkish | Academic Search Complete | ID: covidwho-1755855

ABSTRACT

Amaç: Ağır COVID-19 ARDS yönetiminde, konvansiyonel tedaviye yanıt vermeyen hastalarda ECMO kurtarıcı tedavi olarak denenebilir. Ancak ECMO süreci ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonlar göz önüne alınmalıdır. COVID-19’a bağlı ARDS nedeniyle ECMO’da takip ettiğimiz başarılı weaning yaptığımız olguyu çoklu komplikasyonları ve yönetimi nedeniyle sunmayı uygun bulduk. Olgu: Elli yaşında hipertansiyon, diabetes mellitus tanılı, COVID-19 aşı öyküsü olmayan erkek hasta COVID-PCR testi pozitif gelmesi ve toraks tomografisinde, yaygın akciğer tutulumu nedeniyle servis takibi başlanmış. Antiviral tedavi kendi isteği ile almayan hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin ve steroid düşük doz başlanmış, takiplerinde desatüre olan hasta dahiliye yoğun bakıma devredilerek oksijen desteği ve sonrasında helment maske ile non-invaziv mekanik ventilasyon desteğine başlanmış, pulse steroid (24 mg dekort), aralıklı prone uygulanmış. Yoğun bakım yatışının 5. gününde entübe edilerek tarafımızca anestezi yoğun bakıma devir alındı. Akciğer koruyucu mekanik ventilasyon desteği ile 6 saatten uzun süredir PO2∕ FÍO2 <80 ve Murray skoru 14 olan hasta, venövenöz ECMO’ya bağlandı. Mekanik ventilatör desteği azaltıldı. Takiplerinde sağ akciğerde pnömotoraks saptandı, tüp torakostomi uygulandı. ECMO takibinin 6. gününde septik şok tablosu gelişti. Trakeal aspirat kültüründe Acinetobacter pittii üredi. Uygun antibiyotik tedavisi ile sepsis tablosu geriledi. ECMO desteği azaltılan hastaya 22. günde perkütan trakeostomi açıldı, 23. günde ECMO’dan weaning yapıldı. ECMO’dan ayrılmasının 6. gününde sağ hemipleji, beyin tomografisinde akut enfakt saptandı. Tedavi dozunda antikoagülan önerildi. T-tüpte ve aralıklı CPAP-PSV modunda takip edilirken farklı zamanlarda bilateral pnömonotoraks gelişti ve takiplerinde ekspansiyon kusuru nedeniyle bilateral ikişer adet toraks tüpü takıldı. Dirençli ateşi devam eden, bronkoalveolar lavaj galaktomannan pozitif olan ve toraks tomografisinde invaziv mantar enfeksiyonu ile uyumlu gelen hastaya varikonazol tedavisi başlandı. Başlanan tedavilere yanıtı olan hastanın her iki akciğeri ekspanse olup toraks tüpleri çekildi. Spontan solunum denemeleri başarılı olan hastanın dekanüle edildi. Takiplerinde genel durumu düzelen hasta servise devredildi. Sonuç: COVID-19 pandemisinde, ECMO kurtarıcı tedavisi için doğru hasta seçimi ve oluşabilecek komplikasyonların yönetimi çok önemlidir. (Turkish) [ FROM AUTHOR] Copyright of Turkish Journal of Intensive Care is the property of Galenos Yayinevi Tic. LTD. STI and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full . (Copyright applies to all s.)

2.
Turkish Journal of Intensive Care ; 20:122-122, 2022.
Article in Turkish | Academic Search Complete | ID: covidwho-1755605

ABSTRACT

Amaç: COVID-19 hastalarında, trakeostomi hastalığın mortalitesinin ve personele viral bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle endikasyonu ve zamanlaması halen tartışmalı olan bir konudur. Özellikle pandeminin ilk zamanlarında daha temkinli hareket edilmekle birlikte, son zamanlarda COVID-19 hastalarında erken trakeostominin faydalı olabileceğine dair yayınlar vardır. Bizde yoğun bakım ünitemizde COVID-19’a bağlı solunum yetmezliği nedeniyle takip ettiğimiz ve trakeostomi açılan hastaların genel özelliklerini, tedavi sonuçlarını ve pandemi dalgalarına göre yaklaşımlarımızı incelemeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: 1 Nisan 2020-31 Aralık 2021 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde COVID-19 tanısı ile takip edilen, perüktan dilatasyonel trakeostomi (PDT) ve cerrahi trakeostomi sonrası takip ettiğimiz 27 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri retrospektif kayıt sisteminden taranmıştır. Veriler nonparametrik testler ile değerlendirilmiştir. Bulgular: COVID-19 nedeniyle takip edilen, uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı olan, trakeostomi açılan 27 olgu dahil edildi. Olguların yaş ortalaması 61,3±19,6, yoğun bakım yatış günü 37,7±11,8 olarak bulundu. APACHE II 10,5 (8,2-21,5), SOFA 2,5 (2-4) olarak bulundu. Trakeostomi açılma tarihinde, ortalama trakeostomi açılma günü 21,5±7,1, PCR pozitifliği sonrası ortalama gün 27,1±7,7, hemoglobin: 9,15±1,15, platelet: 227±105, INR: 1,3,1±0,3, fibrinojen 449±145, D-dimer 4.753±6.535 olarak bulundu. Trakeostomiden önce olguların 14’ü profilaksi, 13’ü tedavi dozunda DMAH, 3’ü klopidogrel, 11’i asetilsalisilik asit, 2’si bivaluridin tedavisi aldı. Olguların 2’si erken 25’i geç trakeostomi grubundaydı. Olguların 2’sinde trakeostomi sonrası komplikasyon gelişti, 24 saat içinde 5 olgunun kan replasmanı ihtiyacı oldu. Üç olgu ECMO tedaviside aldı. Pandemi süreci 4 dalga olarak gruplandırıldı, 4 olgu 1., 9 olgu 2., 2 olgu 3., 12 olgu 4. dalga grubundaydı. Yirmi beş olguya PDT, 2 olguya cerrahi trakeostomi tekniği ile trakeostomi açıldı. Dört olgu 28 günlük, 16 olgu geç mortalite grubundaydı, 7 olgu servise devir oldu. Sonuç: Uzun süreli mekanik ventilasyon ihtiyacı olan hastalarda erken trakeostominin mortaliteyi azalttığı bilinmekle birlikte, COVID-19 hastalarında mortaliteye etkisi halen tartışmalıdır. (Turkish) [ FROM AUTHOR] Copyright of Turkish Journal of Intensive Care is the property of Galenos Yayinevi Tic. LTD. STI and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full . (Copyright applies to all s.)

3.
Rev. Assoc. Med. Bras. (1992) ; 68(2): 142-146, Feb. 2022. tab
Article in English | WHO COVID, LILACS (Americas) | ID: covidwho-1725074

ABSTRACT

SUMMARY OBJECTIVE: The vast majority of patients who hospitalized with coronavirus disease 2019 are given empirical antibiotic therapy. However, information on the frequency, microorganism species, and resistance rates of secondary bacterial infections in coronavirus disease 2019 patients are insufficient. We aimed to show the frequency of secondary infections and resistance conditions in patients with coronavirus disease 2019 hospitalized in the intensive care unit. METHODS: The results of tracheal aspirate culture, blood culture, and urine culture obtained from coronavirus disease 2019 patients - at least 2 days after their admission to the intensive care unit - were examined microbiologically. RESULTS: A total of 514 patients hospitalized in intensive care unit were included in our study. Tracheal aspirate, blood, or urine cultures were collected from 369 patients (71.8%). Bacterial reproduction was detected in at least one sample in 171 (33.3%) of all patients. The rate of respiratory tract infection and/or bloodstream infection was found to be 21%. Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, and Pseudomonas aeruginosa in tracheal aspirate culture; Coagulase-negative staphylococci, K. pneumoniae, and A. baumannii in blood culture; and Escherichia coli, K. pneumoniae, and Enterococcus faecalis in urine culture were the most common microorganisms. A. baumannii was resistant to most antibiotics except colistin and P. aeruginosa strains were resistant to most antibiotics except amikacin, colistin, cefepime, and imipenem. In K. pneumoniae, the highest meropenem sensitivity (73%) was observed; there was a strong resistance to most of the remaining antibiotics. CONCLUSIONS: We think that our study can be useful in choosing empirical antibiotic therapy in the coronavirus disease 2019 pandemic and reducing the mortality that may occur with secondary infection.

4.
J Korean Med Sci ; 36(44): e309, 2021 Nov 15.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1593105

ABSTRACT

BACKGROUND: We assessed maternal and neonatal outcomes of critically ill pregnant and puerperal patients in the clinical course of coronavirus disease 2019 (COVID-19). METHODS: Records of pregnant and puerperal women with polymerase chain reaction positive COVID-19 virus who were admitted to our intensive care unit (ICU) from March 2020 to August 2021 were investigated. Demographic, clinical and laboratory data, pharmacotherapy, and neonatal outcomes were analyzed. These outcomes were compared between patients that were discharged from ICU and patients who died in ICU. RESULTS: Nineteen women were included in this study. Additional oxygen was required in all cases (100%). Eight patients (42%) were intubated and mechanically ventilated. All patients that were mechanically ventilated have died. Increased levels of C-reactive protein (CRP) was seen in all patients (100%). D-dimer values increased in 15 patients (78.9%); interleukin-6 (IL-6) increased in 16 cases (84.2%). Sixteen patients used antiviral drugs. Eleven patients were discharged from the ICU and eight patients have died due to complications of COVID-19 showing an ICU mortality rate of 42.1%. Mean number of hospitalized days in ICU was significantly lower in patients that were discharged (P = 0.037). Seventeen patients underwent cesarean-section (C/S) (89.4%). Mean birth week was significantly lower in patients who died in ICU (P = 0.024). Eleven preterm (57.8%) and eight term deliveries (42.1%) occurred. CONCLUSION: High mortality rate was detected among critically ill pregnant/parturient patients followed in the ICU. Main predictors of mortality were the need of invasive mechanical ventilation and higher number of days hospitalized in ICU. Rate of C/S operations and preterm delivery were high. Pleasingly, the rate of neonatal death was low and no neonatal COVID-19 occurred.


Subject(s)
COVID-19/mortality , Pregnancy Complications, Infectious/mortality , Puerperal Disorders/mortality , SARS-CoV-2 , Adult , Antiviral Agents/therapeutic use , COVID-19/blood , COVID-19/diagnostic imaging , COVID-19/therapy , Cesarean Section , Combined Modality Therapy , Critical Illness/mortality , Delivery, Obstetric/statistics & numerical data , Female , Hospital Mortality , Humans , Infant, Newborn , Intensive Care Units/statistics & numerical data , Length of Stay/statistics & numerical data , Lung/diagnostic imaging , Oxygen Inhalation Therapy , Pregnancy , Pregnancy Outcome , Respiration, Artificial , Retrospective Studies , Treatment Outcome , Young Adult
6.
Rev. Assoc. Med. Bras. (1992) ; 67(supl.1): 74-79, 2021. tab, graf
Article in English | WHO COVID, LILACS (Americas) | ID: covidwho-1362144

ABSTRACT

SUMMARY OBJECTIVE: This study aims to investigate and compare the coagulation parameters of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients with mortal and nonmortal conditions. METHODS: In this study, 511 patients diagnosed with COVID-19 were included. Information about 31 deceased and 480 recovered COVID-19 patients was obtained from the hospital information management system and analyzed retrospectively. Whether there was a correlation between coagulation parameters between the mortal and nonmortal patients was analyzed. Descriptive analyses on general characteristics of the study population were performed. Visual (probability plots and histograms) and analytical methods (Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk test) were used to test the normal distribution. Analyses were performed using the SPSS statistical software package. RESULTS: Out of 511 patients, 219 (42.9%) were females and 292 (57.1%) were males. There was no statistically significant difference between males and females in terms of mortality (p=0.521). In total, the median age was 67 (22). The median age was 74 (13) in the nonsurvivor group and 67 (22) in the survivor group, and the difference was statistically significant (p=0.007). The D-dimer, prothrombin time, international normalized ratio, neutrophil, and lymphocyte median age values with p-values, in the recovered and deceased patient groups were: 1070 (2129), 1990 (7513) μg FEU/L, p=0.005; 12.6 (2.10), 13.3 (2.1), p=0.014; 1.17 (0.21), 1.22 (0.19), p=0.028; 5.51 (6.15), 8.54 (7.05), p=0.001; and 0.99 (0.96), 0.64 (0.84), p=0.037, respectively, with statistically significant differences. CONCLUSIONS: As a result of this study, D-dimer, prothrombin time, and international normalized ratio increase were found to be associated with mortality. These parameters need to be closely monitored during the patient follow-up.

7.
Turk J Med Sci ; 51(3): 929-938, 2021 06 28.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1289062

ABSTRACT

Background/aim: There is no study in the literature in which only chest computed tomography (CT) findings of deceased cases obtained at admission were examined, and the relationship between these findings and mortality was evaluated. Materials and methods: In this retrospective study, a total of 117 deceased patients with COVID-19 infection confirmed by positive polymerase chain reaction and undergone chest CT were enrolled. We evaluated initial chest CT findings and their relationship, location, prevalence, and the frequency with mortality. Results: The mean age of patients was 73 ±18 years; 71 of all patients were male and 46 were female. The predominant feature was pure ground-glass opacity (GGO) lesion (82.0%), and 59.8% of cases had pure consolidation. There was no cavitation or architectural distorsion. Pericardial effusion was found in 9.4% the patients, and pleural effusions were found in 15.3% of them. Mediastinal lymphadenopathy was only 11.9% in total. Conclusion: In deceased patients, on admission CTs, pure consolidation, pleural and pericardial effusion, mediastinal LAP were more common than ordinary cases. It was these findings that should also raise the concern when they were seen on chest CT; therefore, these radiologic features have the potential to represent prognostic imaging markers in patients with COVID-19 pneumonia.


Subject(s)
COVID-19/diagnosis , Lung/diagnostic imaging , Tomography, X-Ray Computed/methods , Aged , COVID-19/epidemiology , Female , Humans , Male , Middle Aged , Pandemics , Retrospective Studies , SARS-CoV-2
8.
Transfus Apher Sci ; 60(4): 103148, 2021 Aug.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1219475

ABSTRACT

The pandemic of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was first seen in the city of Wuhan, China, in December 2019 and then spread worldwide. On 24 March 2020, the U.S. Food and Drug Administration reported that the use of convalescent plasma (CP) containing antibodies against COVID-19 could be effective against infection. The aim of this study is to retrospectively investigate whether early CP transfusion treatment has an effect on recovery of clinical and laboratory parameters in patients diagnosed with severe COVID-19 who were admitted to the intensive care unit (ICU). The study included 141 consecutive patients who had laboratory confirmation of COVID-19 and were admitted to the ICU between 1 May and 30 September 2020. Of the 141 patients, 84 received CP in the first five days of hospitalization in the ICU (early group), and 57 received CP after the fifth day of hospitalization in the ICU (late group). There were no significant differences between the two groups in terms of age, gender, comorbidities and the severity of the disease (according to the evaluation of lung tomography). There was no difference between the two groups in terms of mechanical ventilator needed, inotrope support, and tracheostomy procedure during the ICU admission (p = 0.962, p = 0.680, and p = 0.927, respectively). Despite these limitations, the overriding result of our study is that it suggests that administration of CP either early or late in the treatment of COVID-19, had no effect on mortality.


Subject(s)
COVID-19/therapy , Pandemics , SARS-CoV-2 , Aged , Aged, 80 and over , Amides/therapeutic use , Antiviral Agents/therapeutic use , COVID-19/blood , COVID-19/mortality , Combined Modality Therapy , Comorbidity , Critical Care , Female , Fibrin Fibrinogen Degradation Products/analysis , Follow-Up Studies , Hospital Mortality , Humans , Immunization, Passive/methods , Leukocyte Count , Male , Middle Aged , Pyrazines/therapeutic use , Respiration, Artificial , Retrospective Studies , SARS-CoV-2/immunology , Time Factors , Turkey/epidemiology
9.
Turk J Med Sci ; 51(2): 421-427, 2021 04 30.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1211944

ABSTRACT

Background/aim: The COVID-19 infection, which started in Wuhan City, China, in December 2019, turned into a pandemic in a very short time, affecting mainly the elderly and those with serious chronic illnesses. COVID-19 infections have been observed to have a high mortality rate, especially in patients undergoing maintenance hemodialysis. Materials and methods: Forty-two patients over 18 years of age who underwent a maintenance hemodialysis program at our unit, who tested positive for COVID-19 by PCR from nasopharyngeal swabs, and/or who were observed to have disease-related signs in their CTs were included in the study. Results: In this study, 23 of 42 patients receiving hemodialysis support in our clinic were included. The median age was 67 years old (min: 35; max: 91 years), and all of our patients had primary hypertension and other comorbidities. Their clinical evaluation showed that dry cough (47.8%) and shortness of breath (47.8%) were the most common symptoms. Fever was less pronounced (30.4%). The median time from the onset of symptoms to hospitalization was 1 day (min: 0; max:), and the time from hospitalization to death was 18 days (min: 1; max: 22). Transfer from the inpatient ward to the ICU took a median of 7 days (min: 1; max: 13). Among the 23 patients, 3 died during follow-up, and 20 were discharged with full recovery. Baseline ferritin, procalcitonin levels, and CRP/albumin rates were higher, and neutrophil/lymphocyte levels were lower in patients who eventually died. In these patients, despite being nonsignificant, there were more diabetic patients, and the D-dimer levels were higher than 1000 ugFEU/L. Conclusion: The COVID-19 infection is associated with increased mortality in chronic kidney diseases patients. Despite being nonsignificant, there was a trend towards increased mortality in patient with diabetes, D-dimer levels >1000 ugFEU/L, higher ferritin and prokalsitonin levels, an increased CRP/albumin ratio, and a lower neutrophil/lymphocyte ratio.


Subject(s)
COVID-19/physiopathology , Kidney Failure, Chronic/therapy , Adult , Aged , Aged, 80 and over , C-Reactive Protein/metabolism , COVID-19/complications , COVID-19/metabolism , COVID-19/mortality , Cough/physiopathology , Cross-Sectional Studies , Dyspnea/physiopathology , Female , Ferritins/metabolism , Fever/physiopathology , Hospital Mortality , Humans , Kidney Failure, Chronic/complications , Length of Stay , Leukocyte Count , Lymphocyte Count , Male , Middle Aged , Neutrophils , Procalcitonin/metabolism , Prognosis , Renal Dialysis , SARS-CoV-2 , Serum Albumin/metabolism , Time Factors
10.
Turk J Med Sci ; 51(2): 440-447, 2021 04 30.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1211943

ABSTRACT

Background/aim: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) was first reported in Turkey on March 10, 2020 and the number of the patients are increasing day by day. Coronavirus disease 2019 (Covid-19) has high mortality rates in intensive care units (ICUs). We aimed to describe the demographic characteristics, comorbidities, treatment protocols, and clinical outcomes among the critically ill patients admitted to the ICU of our hospital. Materials and methods: This cohort study included 103 consecutive patients who had laboratory confirmed Covid-19 and admitted to ICU of Sakarya University Training and Research Hospital between March 19 and April 13, 2020. The final date of the follow-up was April 18. Results: The mean age of the patients was 69.6 ± 14.1 years. Most of the patients had increased CRP (99%), serum ferritin (73.8%), d-dimer (82.5%), and hs-troponin levels (38.8%). 34 patients (33%) had lymphocytopenia, 24 patients (23.3%) had thrombocytopenia. 63 patients (61.2%) developed acute respiratory distress syndrome (ARDS), 31 patients (30.1%) had acute kidney injury, and 52 patients (50.5%) had multiple organ dysfunction syndrome (MODS) during follow-up. Sixty-two patients (60.2%) received mechanical ventilation. As of April 18, of the 103 patients, 52 (50.5%) had died, 30 (29.1%) had been discharged from the ICU, 21 (20.4%) were still in the ICU. Conclusions: Covid-19 has high mortality rates in ICU. Patients with elevated procalcitonin, hs-troponin, d-dimer, and CRP levels and lower platelet count at admission have higher mortality.


Subject(s)
Acute Kidney Injury/physiopathology , COVID-19/physiopathology , Multiple Organ Failure/physiopathology , Respiratory Distress Syndrome/physiopathology , Respiratory Insufficiency/physiopathology , Age Factors , Aged , Aged, 80 and over , Antiviral Agents/therapeutic use , C-Reactive Protein/metabolism , COVID-19/metabolism , COVID-19/mortality , COVID-19/therapy , Cohort Studies , Continuous Renal Replacement Therapy , Critical Illness , Female , Ferritins/metabolism , Fibrin Fibrinogen Degradation Products/metabolism , Glucocorticoids/therapeutic use , Hospital Mortality , Humans , Intensive Care Units , Length of Stay , Lymphopenia/blood , Male , Middle Aged , Oxygen Inhalation Therapy , Platelet Count , Procalcitonin/metabolism , Prognosis , Respiration, Artificial , Respiratory Insufficiency/therapy , SARS-CoV-2 , Severity of Illness Index , Thrombocytopenia/blood , Troponin/metabolism , Turkey
11.
Cureus ; 13(3): e13769, 2021 Mar 08.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1168102

ABSTRACT

Some patients may need mechanical ventilation support during severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) (coronavirus disease-2019, COVID-19) infection and may eventually require tracheostomy in the following days. Tracheostomy is considered as a high-risk procedure for surgeons and operative personnel in terms of air contamination. We present a case of percutaneous dilational tracheostomy performed in a patient with COVID-19 pneumonia and the methods we used to reduce contamination risks for the healthcare staff.

12.
Turk J Med Sci ; 51(3): 1012-1020, 2021 06 28.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1128077

ABSTRACT

Background/aim: It is very important for the efficient use of limited capacity and the success of treatment to predict patients who may need ICU with high mortality rate in the Covid-19 outbreak. In our study, it was aimed to investigate the value of the radiological involvement on initial CT in demonstrating the ICU transfer and mortality rate of patients. Materials and methods: All PCR-positive patients were included in the study, whose CT, PCR, and laboratory values were obtained simultaneously at the time of first admission. Patients were divided into 4 groups in terms of the extent of radiological lesions. These groups were compared in terms of intensive care transfer needs and Covid-related mortality rates. Results: A total of 477 patients were included in the study. Ninety of them were group 0 (no lung involvement), 162 were group 1 (mild lesion), 89 were group 2 (moderate lesion), and 136 were group 3 (severe lung involvement). A significant relationship was found between the extensiveness of the radiological lesion on CT and admission to intensive care and mortality rate. As the initial radiological involvement amounts increased, the rate of ICU transfer and mortality increased. The mortality rates of the groups were 0%, 3%, 12.3%, and 12.5%, respectively, and the difference was significant (p < 0.001). Similarly, the ICU transfer rates of the groups were 2.2%, 5.6%, 13.5%, and 17.7%, respectively, and the difference was significant (p < 0.001). Conclusion: In conclusion, in our study, the strong relationship between the initial radiological extent assessment and the need for intensive care and mortality rates has been demonstrated, and we believe that our results will make a significant contribution to increase the success of the health system in predicting patients who may progress, helping clinicians and managing pandemics.


Subject(s)
COVID-19/diagnosis , Intensive Care Units/statistics & numerical data , Pandemics , Radiography/methods , COVID-19/epidemiology , Female , Follow-Up Studies , Humans , Male , Middle Aged , Retrospective Studies , SARS-CoV-2 , Survival Rate/trends , Turkey/epidemiology
13.
Rev Assoc Med Bras (1992) ; 66(Suppl 2):71-76, 2020.
Article in English | LILACS (Americas), Grey literature | ID: grc-742450

ABSTRACT

SUMMARY OBJECTIVE Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an emerging health threat caused by a novel coronavirus named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2). Previous studies have noted hypertension is associated with increased mortality due to COVID-19;however, it is not clear whether the increased risk is due to hypertension itself or antihypertensive agents. We aimed to evaluate the impact of antihypertensive agents on the clinical outcomes of hypertensive patients with COVID-19. METHODS Our study included 169 consecutive hypertensive patients hospitalized due to COVID-19 between March 20 and April 10, 2020. The demographic characteristics, clinical data, and type of antihypertensive agents being used were reviewed. RESULTS The mean age of patients was 65.8±11.7 years.30 patients(17.7%) died during hospitalization. A total of 142 patients(84%) were using angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) or angiotensin II receptor blockers (ARBs), 91 (53.8%) were using diuretics, 69 (40.8%) were using calcium channel blockers (CCBs), 66 (39.1%) were using beta-blockers, 12 (7.1%) were using alpha-blockers, and 5 (2.9%) were using mineralocorticoid receptor antagonists (MRAs). There was no significant difference between survivors and non-survivors based on the type of antihypertensive agents being used. Binary logistic regression analysis showed that the type of the antihypertensive agent being used had no effect on mortality [OR=0.527 (0.130-2.138), p=0.370 for ACEIs/ARBs;OR=0.731 (0.296-1.808), p=0.498 for CCBs;OR=0.673 (0.254-1.782), p=0.425 for diuretics;OR=1.846 (0.688-4.950), p=0.223 for beta-blockers;OR=0.389 (0.089-1.695), p=0.208 for alpha-blockers;and OR=1.372 (0.107-17.639), p=0.808 for MRAs]. CONCLUSION The type of antihypertensive agent being used had no effect on the clinical course and mortality in hypertensive patients with COVID-19. The use of these agents should be maintained for the treatment of hypertension during hospitalization. RESUMO OBJETIVO A doença de coronavírus 2019 (COVID-19) é uma ameaça emergente à saúde causada por um novo coronavírus denominado síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (Sars-COV-2). Estudos anteriores observaram que a hipertensão está associada a um aumento da mortalidade devido ao COVID-19, no entanto, não está claro se o aumento do risco pertence à própria hipertensão ou a agentes anti-hipertensivos. Nosso objetivo foi avaliar o impacto de agentes anti-hipertensivos nos resultados clínicos em pacientes hipertensos com COVID-19. MÉTODOS Nosso estudo incluiu 169 hipertensos consecutivos internados por COVID-19 entre 20 de março e 10 de abril de 2020. As características demográficas, dados clínicos e o tipo de anti-hipertensivos em uso foram revistos. RESULTADOS A idade média dos pacientes foi de 65,8±11,7 anos. Trinta pacientes (17,7%) faleceram durante a internação. Cento e quarenta e dois pacientes (84%) usavam inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ACEIs) ou bloqueadores dos receptores da angiotensina II (ARBs), 91 (53,8%) usavam diuréticos, 69 (40,8%) usavam bloqueadores dos canais de cálcio (CCBs), 66 (39,1%) usavam betabloqueadores, 12 (7,1%) usavam bloqueadores alpha e cinco (2,9%) usavam antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (MRAs). Não houve diferença significativa entre sobreviventes e não sobreviventes com base no tipo de agentes anti-hipertensivos em uso. A análise de regressão logística binária mostrou que o tipo de agente anti-hipertensivo utilizado não teve efeito na mortalidade (OR=0,527 (0,130-2,138), p=0,370 para ACEIs/ARB;OR=0,731 (0,296-1,808), p=0,498 para CCBs;OR=0,673 (0,254-1,782), p=0,425 para diuréticos;OR=1,846 (0,688-4,950), p=0,223 para bloqueadores beta;OR=0,389 (0,089-1,695), p=0,208 para bloqueadores alpha e OR=1,372 (0,107-17,639), p=0,808 para MRAs). CONCLUSÃO O tipo de agente anti-hipertensivo utilizado não teve efeito no curso clínico e na mortalidade em pacientes hipertensos com COVID-19. O uso desses agentes deve ser mantido no tratamento da hipertensão durante a hospitalização.

14.
Turk J Med Sci ; 51(3): 929-938, 2021 06 28.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-976379

ABSTRACT

Background/aim: There is no study in the literature in which only chest computed tomography (CT) findings of deceased cases obtained at admission were examined, and the relationship between these findings and mortality was evaluated. Materials and methods: In this retrospective study, a total of 117 deceased patients with COVID-19 infection confirmed by positive polymerase chain reaction and undergone chest CT were enrolled. We evaluated initial chest CT findings and their relationship, location, prevalence, and the frequency with mortality. Results: The mean age of patients was 73 ±18 years; 71 of all patients were male and 46 were female. The predominant feature was pure ground-glass opacity (GGO) lesion (82.0%), and 59.8% of cases had pure consolidation. There was no cavitation or architectural distorsion. Pericardial effusion was found in 9.4% the patients, and pleural effusions were found in 15.3% of them. Mediastinal lymphadenopathy was only 11.9% in total. Conclusion: In deceased patients, on admission CTs, pure consolidation, pleural and pericardial effusion, mediastinal LAP were more common than ordinary cases. It was these findings that should also raise the concern when they were seen on chest CT; therefore, these radiologic features have the potential to represent prognostic imaging markers in patients with COVID-19 pneumonia.


Subject(s)
COVID-19/diagnosis , Lung/diagnostic imaging , Tomography, X-Ray Computed/methods , Aged , COVID-19/epidemiology , Female , Humans , Male , Middle Aged , Pandemics , Retrospective Studies , SARS-CoV-2
15.
J Clin Pharm Ther ; 46(2): 454-459, 2021 Apr.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-894772

ABSTRACT

WHAT IS KNOWN AND OBJECTIVES: In November 2019, several patients were diagnosed with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in Wuhan, China. So far, there are no specific treatments with proven high efficacy in patients with SARS-CoV-2. Presently, several drugs, such as hydroxychloroquine, ribavirin, favipiravir (FVP), lopinavir/ritonavir (LPV/r), remdesivir and oseltamivir, have been suggested as effective treatments for SARS-CoV-2. The aim of this study was to describe the clinical experience with FPV and LPV/r in critically ill patients with COVID-19 at Sakarya University Education and Research Hospital. METHODS: The study included 107 consecutive patients who had a laboratory confirmation of COVID-19 and were admitted to the intensive care unit (ICU) between 19 March and 19 May 2020. Follow-up continued through 30 May 2020 when the last observed patients were discharged. RESULTS AND DISCUSSION: Of the 107 patients, 65 received FPV (Group FPV) and 42 received LPV/r (Group LPV/r). The two groups were similar in terms of demographic data and clinical findings. 43 (66.2%) of the 65 patients in the FPV group and 23 (54.8%) of the 42 patients in the LPV/r group died (p = 0.237). The median ICU stay was 6.6 (IQR, 3-10) days in the FPV group and 9 (IQR, 6-16) days in the LPV/r group, which was a statistically significant difference (p = 0.010). WHAT IS NEW AND CONCLUSION: The length of hospital stay was significantly lower in the FVP group compared to the LPV/r group among patients who were discharged from the ICU. Although the analysis was done with a limited number of patients and the observed difference in mortality rate is of some concern, FVP treatment may be more beneficial than LPV/r in terms of effective use in the ICU.


Subject(s)
Amides , COVID-19 , Critical Illness , Lopinavir , Pyrazines , Ritonavir , Amides/administration & dosage , Amides/adverse effects , Antiviral Agents/administration & dosage , Antiviral Agents/adverse effects , COVID-19/diagnosis , COVID-19/drug therapy , COVID-19/mortality , COVID-19/physiopathology , Critical Illness/mortality , Critical Illness/therapy , Drug Combinations , Female , Humans , Intensive Care Units/statistics & numerical data , Length of Stay/statistics & numerical data , Lopinavir/administration & dosage , Lopinavir/adverse effects , Male , Middle Aged , Mortality , Pyrazines/administration & dosage , Pyrazines/adverse effects , Ritonavir/administration & dosage , Ritonavir/adverse effects , SARS-CoV-2/isolation & purification , Treatment Outcome , Turkey/epidemiology
16.
J Coll Physicians Surg Pak ; 30(9): 928-932, 2020 Sep.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-841654

ABSTRACT

OBJECTIVE: To investigate the association ​of white blood cell (WBC) counts, neutrophil, platelets, lymphocyte counts, C-reactive protein (CRP), neutrophil / lymphocyte ratio (NLR), derived NLR ratio (d-NLR), and platelet / lymphocyte ratio (PLR) at the time of first admission for mortality caused by COVID-19. STUDY DESIGN:  Descritive, analytical study. PLACE AND DURATION OF STUDY: Department of Emergency Medicine, Sakarya University Training and Research Hospital, Turkey from  March 2020 to  May 2020. METHODOLOGY: One hundred and sixty-nine patients with the diagnosis of Covid-19 were retrospectively reviewed. Patients were divided into two groups as survivors and non-survivors. Inclusion criteria were age ≥18 years, RT-PCR test positivity, hospitalisation. Patients with missing data were excluded. Data regarding age, gender, WBC counts, neutrophil, platelets, and lymphocyte, CRP, NLR, d-NLR, PLR and comorbid conditions were analysed for mortality. All tests were done with a two-sided significance of 5%. For each endpoint, the absolute and relative effects and their corresponding 95% confidence interval  were calculated. RESULTS: There was a statistically significant association between neutrophil, lymphocyte, CRP, NLR, d-NLR and PLR values (p=0.005, p<0.001, p<0.001, p<0.001, p<0.001, and p<0.001, respectively) with mortality status of the patients. The cutoff values calculated by this analysis were 67.50 years for age, 5.12 K / µl for neutrophil, 1.12 K / µl for lymphocyte, 67.78 mg / dl for CRP, 3.9 for NLR, 2.55 for d-NLR, and 148.85 for PLR. CONCLUSION: Altered neutrophil and lymphocyte counts, NLR, d-NLR, PLR, and CRP values can be used as early predictors of mortality in Covid-19 patients. Key Words: Covid-19, Mortality, Emergency, NLR, d-NLR, PLR.


Subject(s)
Coronavirus Infections/mortality , Emergency Service, Hospital/statistics & numerical data , Pneumonia, Viral/mortality , Aged , Aged, 80 and over , Betacoronavirus , C-Reactive Protein/analysis , COVID-19 , Coronavirus Infections/blood , Female , Humans , Leukocyte Count , Lymphocyte Count , Lymphocytes , Male , Middle Aged , Neutrophils , Pandemics , Platelet Count , Pneumonia, Viral/blood , SARS-CoV-2
17.
Neurol Sci ; 41(11): 3063-3065, 2020 Nov.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-784591

ABSTRACT

BACKGROUND: Fahr's syndrome (or Fahr's disease) is a rare, neurological disorder characterized by bilateral calcification in the cerebellum, thalamus, basal ganglia, and cerebral cortex as a result of calcium and phosphorus metabolism disorder. The patients may be asymptomatic and clinical symptoms represent a wide range of neurologic manifestations and nonspecific neuropsychiatric disorders. We report an unusual case of Fahr's syndrome which was asymptomatic and incidentally diagnosed by generalized tonic-clonic seizure in a patient with SARS-CoV-2 (COVID-19) pneumonia. CASE PRESENTATION: The patient was a 68-year-old female and admitted to our emergency department suffering from cough and fatigue. After thorax computed tomography (CT) and SARS-CoV-2 PCR test, she was diagnosed as COVID-19 pneumonia. In the intensive care unit, the patient had a tonic-clonic convulsion starting from the left arm and spreading to the whole body. Fahr's syndrome was diagnosed after a cranial CT scan and blood metabolic panel test. CONCLUSIONS: As a result of the clinical, radiological, and biochemical evaluations, the patient was diagnosed incidentally as Fahr's syndrome associated with hypoparathyroidism. Seizures could be induced by hydroxychloroquine that was in the COVID-19 treatment or the inflammation caused by COVID-19 pneumonia. The association between the mortality of COVID-19 pneumonia and Fahr's syndrome is unknown which needs further research.


Subject(s)
Basal Ganglia Diseases/diagnosis , Calcinosis/diagnosis , Coronavirus Infections/complications , Neurodegenerative Diseases/diagnosis , Pneumonia, Viral/complications , Seizures/etiology , Aged , Basal Ganglia Diseases/complications , Betacoronavirus , COVID-19 , Calcinosis/complications , Fatal Outcome , Female , Humans , Incidental Findings , Neurodegenerative Diseases/complications , Pandemics , Pneumonia, Viral/virology , SARS-CoV-2
18.
Rev Assoc Med Bras (1992) ; 66(Suppl 2): 71-76, 2020. tab
Article in English | WHO COVID, LILACS (Americas) | ID: covidwho-788976

ABSTRACT

SUMMARY OBJECTIVE Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an emerging health threat caused by a novel coronavirus named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-COV-2). Previous studies have noted hypertension is associated with increased mortality due to COVID-19; however, it is not clear whether the increased risk is due to hypertension itself or antihypertensive agents. We aimed to evaluate the impact of antihypertensive agents on the clinical outcomes of hypertensive patients with COVID-19. METHODS Our study included 169 consecutive hypertensive patients hospitalized due to COVID-19 between March 20 and April 10, 2020. The demographic characteristics, clinical data, and type of antihypertensive agents being used were reviewed. RESULTS The mean age of patients was 65.8±11.7 years.30 patients(17.7%) died during hospitalization. A total of 142 patients(84%) were using angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACEIs) or angiotensin II receptor blockers (ARBs), 91 (53.8%) were using diuretics, 69 (40.8%) were using calcium channel blockers (CCBs), 66 (39.1%) were using beta-blockers, 12 (7.1%) were using alpha-blockers, and 5 (2.9%) were using mineralocorticoid receptor antagonists (MRAs). There was no significant difference between survivors and non-survivors based on the type of antihypertensive agents being used. Binary logistic regression analysis showed that the type of the antihypertensive agent being used had no effect on mortality [OR=0.527 (0.130-2.138), p=0.370 for ACEIs/ARBs; OR=0.731 (0.296-1.808), p=0.498 for CCBs; OR=0.673 (0.254-1.782), p=0.425 for diuretics; OR=1.846 (0.688-4.950), p=0.223 for beta-blockers; OR=0.389 (0.089-1.695), p=0.208 for alpha-blockers; and OR=1.372 (0.107-17.639), p=0.808 for MRAs]. CONCLUSION The type of antihypertensive agent being used had no effect on the clinical course and mortality in hypertensive patients with COVID-19. The use of these agents should be maintained for the treatment of hypertension during hospitalization.


RESUMO OBJETIVO A doença de coronavírus 2019 (COVID-19) é uma ameaça emergente à saúde causada por um novo coronavírus denominado síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (Sars-COV-2). Estudos anteriores observaram que a hipertensão está associada a um aumento da mortalidade devido ao COVID-19, no entanto, não está claro se o aumento do risco pertence à própria hipertensão ou a agentes anti-hipertensivos. Nosso objetivo foi avaliar o impacto de agentes anti-hipertensivos nos resultados clínicos em pacientes hipertensos com COVID-19. MÉTODOS Nosso estudo incluiu 169 hipertensos consecutivos internados por COVID-19 entre 20 de março e 10 de abril de 2020. As características demográficas, dados clínicos e o tipo de anti-hipertensivos em uso foram revistos. RESULTADOS A idade média dos pacientes foi de 65,8±11,7 anos. Trinta pacientes (17,7%) faleceram durante a internação. Cento e quarenta e dois pacientes (84%) usavam inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ACEIs) ou bloqueadores dos receptores da angiotensina II (ARBs), 91 (53,8%) usavam diuréticos, 69 (40,8%) usavam bloqueadores dos canais de cálcio (CCBs), 66 (39,1%) usavam betabloqueadores, 12 (7,1%) usavam bloqueadores alpha e cinco (2,9%) usavam antagonistas dos receptores de mineralocorticoides (MRAs). Não houve diferença significativa entre sobreviventes e não sobreviventes com base no tipo de agentes anti-hipertensivos em uso. A análise de regressão logística binária mostrou que o tipo de agente anti-hipertensivo utilizado não teve efeito na mortalidade (OR=0,527 (0,130-2,138), p=0,370 para ACEIs/ARB; OR=0,731 (0,296-1,808), p=0,498 para CCBs; OR=0,673 (0,254-1,782), p=0,425 para diuréticos; OR=1,846 (0,688-4,950), p=0,223 para bloqueadores beta; OR=0,389 (0,089-1,695), p=0,208 para bloqueadores alpha e OR=1,372 (0,107-17,639), p=0,808 para MRAs). CONCLUSÃO O tipo de agente anti-hipertensivo utilizado não teve efeito no curso clínico e na mortalidade em pacientes hipertensos com COVID-19. O uso desses agentes deve ser mantido no tratamento da hipertensão durante a hospitalização.


Subject(s)
Humans , Male , Female , Aged , Aged, 80 and over , Pneumonia, Viral/complications , Hospital Mortality , Coronavirus Infections/complications , Coronavirus Infections/mortality , Coronavirus , Hypertension/drug therapy , Antihypertensive Agents/adverse effects , Pneumonia, Viral/diagnosis , Pneumonia, Viral/mortality , Coronavirus Infections , Coronavirus Infections/diagnosis , Pandemics , Betacoronavirus , Hypertension/mortality , Inpatients/statistics & numerical data , Middle Aged , Antihypertensive Agents/therapeutic use
SELECTION OF CITATIONS
SEARCH DETAIL