Your browser doesn't support javascript.
Show: 20 | 50 | 100
Results 1 - 1 de 1
Filter
Add filters

Language
Document Type
Year range
1.
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica ; - (78):5, 2021.
Article in Polish | ProQuest Central | ID: covidwho-1754091

ABSTRACT

Od marca 2020 roku wiele elementów życia społecznego i gospodarczego na skutek pandemii koronawirusa uległo znacznym przeobrażeniom, co nie ominęło również ekonomii społecznej i solidarnej. W związku z tym w poszczególnych podmiotach ekonomii społecznej podejmowano liczne czynności osłaniające i wspierające uczestników działań integracyjnych i aktywizujących. Głównym celem tych przedsięwzięć było utrzymanie aktywności oraz motywacji do pracy uczestników zajęć w centrach i klubach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej, warsztatach terapii zajęciowej.Alternate :From March the year 2020 many elements of the social and economic life in consequence of coronavirus pandemic surrendered to considerable transformations, what didn't avoid either the sphere of the social economics and solidary. Thereby government and social economics enterprises undertook numerous activities protecting and supporting participants of activities integrative and activating. A main objective of these activities was the maintenance of the activity and the justification of participants of occupations in centres and clubs of the social integration, works of the professional activity, workshops of the occupation therapy.

SELECTION OF CITATIONS
SEARCH DETAIL