Your browser doesn't support javascript.
Show: 20 | 50 | 100
Results 1 - 1 de 1
Filter
Add filters

Language
Document Type
Year range
1.
TURAN : Stratejik Arastirmalar Merkezi ; 14:527-538, 2022.
Article in English | ProQuest Central | ID: covidwho-1994614

ABSTRACT

Bu makale, koronavirüs krizinden etkilenen Avrupa Birliǧi ülkelerinin vergi oranlarındaki deǧişikliklere dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Analizin gerçekleştirildiǧi dönem Mart 2020 - Aralık 2020'dir. 28 Üye Devletin her biri ayrı ayrı Íncelenmekte ve bireysel sektörlerde KDV vergi oranındaki deǧişiklikler tespit edilmektedir. Toplanan verilere ve belirli bir döneme ilişkin analizlere göre, ülkelerin bir yandan krizden en çok etkilenen ekonomik sektörleri desteklemeye, diǧer yandan ekonomik istikrarlarını nispeten iyi sınırlar içinde tutmaya çalıştıkları görülmektedir. KDV, tahsilatı Avrupa Birliǧi'nin her Üye Devletinin bütçesinde önemli bir gelir kalemi olan çok aşamalı bir vergidir. Düzenleyici yapısındaki veya vergi oranındaki herhangi bir deǧişiklik, sırasıyla tahsilat ve bütçe üzerindeki mali etkisi olmak üzere vergilendirme yöntemlerine yansır. Bununla birlikte, koronavirüs krizi ve dükkan, restoran, otel ve diǧer gelir kaynaklarının kilitlenmesi, Avrupa Birliǧi'nin tüm ülkelerinde vergi mükelleflerinin üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesini gerektirdi. Muafiyet, belirli ürünler ve ekonomik faaliyetler için vergi oranında bir indirimdir.Alternate :This article aims to point out the changes in the tax rates of the European Union countries affected by the coronavirus crisis. The period during which the analysis is carried out is March 2020 - December 2020. Each of the 28 Member States is examined separately and changes in the VAT tax rate are identified in individual industries. Based on the collected data and their analysis for the specific period, it is noticed that the countries try to support the most affected economic sectors from the crisis on the one hand, and on the other hand to keep their economic stability within relatively good limits. VAT is a multi-stage tax, the collection of which is a major revenue item in the budget of each Member State of the European Union. Any change in its regulatory nature or tax rate reflects on the methods of taxation, respectively its collection and financial effect on the budget. However, the crisis with the coronavirus and the lockdown of shops, restaurants, hotels and other sources of income has necessitated easing the tax burden on taxpayers in all countries of the European Union. The relief is a reduction in the tax rate for certain products and economic activities.

SELECTION OF CITATIONS
SEARCH DETAIL