Your browser doesn't support javascript.
Effectiveness of an Ophthalmic Hospital-Based Virtual Service during the COVID-19 Pandemic.
Wu, Xiaohang; Chen, Jingjing; Yun, Dongyuan; Yuan, Meng; Liu, Zhenzhen; Yan, Pisong; Sim, Dawn A; Zhu, Yi; Chen, Chuan; Hu, Weiling; Wu, Zijian; Lin, Huaide; Wang, Yandong; Wu, Yanling; Chen, Mingfei; Zhang, Caoxian; Zheng, Yongxin; Liu, Xialin; Zhong, Xingwu; Diao, Hongxing; Wei Ting, Daniel Shu; Gunasekeran, Dinesh Visva; Li, Yongqiang; Zhang, Jie; Cai, Yaobin; Lao, Zhihao; Liu, Yizhi; Wong, Tien Yin; Lin, Xiaofeng; Lin, Haotian.
 • Wu X; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Chen J; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Yun D; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Yuan M; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Liu Z; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Yan P; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Sim DA; Medical Retina Department, Moorfields Eye Hospital, NHS Foundation Trust, London, United Kingdom.
 • Zhu Y; Department of Molecular and Cellular Pharmacology, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida.
 • Chen C; Sylvester Comprehensive Cancer Centre, University of Miami Miller School of Medicine, Miami, Florida.
 • Hu W; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Wu Z; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Lin H; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Wang Y; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Wu Y; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Chen M; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Zhang C; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Zheng Y; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Liu X; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Zhong X; Hainan Eye Hospital, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, The Key Laboratory of Ophthalmology, Hainan, China.
 • Diao H; Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University Nanchang Ophthalmic Hospital, Nanchang, China.
 • Wei Ting DS; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; Singapore Eye Research Institute, Singapore National Eye Centre, Singapore, Republic of Singapore.
 • Gunasekeran DV; Singapore Eye Research Institute, Singapore National Eye Centre, Singapore, Republic of Singapore.
 • Li Y; Singapore Eye Research Institute, Singapore National Eye Centre, Singapore, Republic of Singapore.
 • Zhang J; Guangdong Yun Hui Technology Co., Ltd., Guangzhou, China.
 • Cai Y; Guangdong Yun Hui Technology Co., Ltd., Guangzhou, China.
 • Lao Z; Vistel Visionary Intelligence Co., Ltd., Beijing, China.
 • Liu Y; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Wong TY; Singapore Eye Research Institute, Singapore National Eye Centre, Singapore, Republic of Singapore.
 • Lin X; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China.
 • Lin H; State Key Laboratory of Ophthalmology, Zhongshan Ophthalmic Center, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China; Center for Precision Medicine, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China. Electronic address: linht5@mail.sysu.edu.cn.
Ophthalmology ; 128(6): 942-945, 2021 06.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1036321

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: Ophthalmology / Telemedicine / Delivery of Health Care / Eye Diseases / SARS-CoV-2 / COVID-19 Type of study: Diagnostic study / Experimental Studies / Observational study / Prognostic study Limits: Adolescent / Adult / Female / Humans / Male / Middle aged / Young adult Country/Region as subject: Asia Language: English Journal: Ophthalmology Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: J.ophtha.2020.10.012

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: Ophthalmology / Telemedicine / Delivery of Health Care / Eye Diseases / SARS-CoV-2 / COVID-19 Type of study: Diagnostic study / Experimental Studies / Observational study / Prognostic study Limits: Adolescent / Adult / Female / Humans / Male / Middle aged / Young adult Country/Region as subject: Asia Language: English Journal: Ophthalmology Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: J.ophtha.2020.10.012