Your browser doesn't support javascript.
Publisher Correction: A vaccine targeting the RBD of the S protein of SARS-CoV-2 induces protective immunity.
Yang, Jingyun; Wang, Wei; Chen, Zimin; Lu, Shuaiyao; Yang, Fanli; Bi, Zhenfei; Bao, Linlin; Mo, Fei; Li, Xue; Huang, Yong; Hong, Weiqi; Yang, Yun; Zhao, Yuan; Ye, Fei; Lin, Sheng; Deng, Wei; Chen, Hua; Lei, Hong; Zhang, Ziqi; Luo, Min; Gao, Hong; Zheng, Yue; Gong, Yanqiu; Jiang, Xiaohua; Xu, Yanfeng; Lv, Qi; Li, Dan; Wang, Manni; Li, Fengdi; Wang, Shunyi; Wang, Guanpeng; Yu, Pin; Qu, Yajin; Yang, Li; Deng, Hongxin; Tong, Aiping; Li, Jiong; Wang, Zhenling; Yang, Jinliang; Shen, Guobo; Zhao, Zhiwei; Li, Yuhua; Luo, Jingwen; Liu, Hongqi; Yu, Wenhai; Yang, Mengli; Xu, Jingwen; Wang, Junbin; Li, Haiyan; Wang, Haixuan.
 • Yang J; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Wang W; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Chen Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Lu S; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Yang F; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Bi Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Bao L; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Mo F; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Li X; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Huang Y; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Hong W; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Yang Y; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Zhao Y; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Ye F; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Lin S; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Deng W; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Chen H; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Lei H; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Zhang Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Luo M; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Gao H; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Zheng Y; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Gong Y; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Jiang X; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Xu Y; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Lv Q; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Li D; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Wang M; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Li F; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Wang S; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Wang G; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Yu P; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Qu Y; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Yang L; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Deng H; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Tong A; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Li J; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Wang Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Yang J; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Shen G; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Zhao Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Li Y; National Institutes for Food and Drug Control (NIFDC), Beijing, China.
 • Luo J; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Liu H; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Yu W; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Yang M; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Xu J; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Wang J; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Li H; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Wang H; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
Nature ; 590(7844): E23, 2021 Feb.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1054031

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Topics: Vaccines Language: English Journal: Nature Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: S41586-020-03108-4

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Topics: Vaccines Language: English Journal: Nature Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: S41586-020-03108-4