Your browser doesn't support javascript.
Characteristics and in-hospital outcomes of COVID-19 patients with abnormal liver biochemical tests.
Wu, Yanyan; Ma, Zhuang; Guo, Xiaozhong; Li, Hongyu; Tang, Yufu; Meng, Hao; Yu, Hao; Peng, Chengfei; Chu, Guiyang; Wang, Xinwei; Teng, Yue; Zhang, Quanyu; Zhu, Tianyi; Wang, Bing; Tong, Zhenhua; Feng, Ruirui; Zhao, Haitao; Lu, Hui; Qi, Xingshun.
 • Wu Y; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Liver Cirrhosis Study Group, Department of Gastroenterology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Postgraduate College, Jinzhou Medical University, Jinzhou, 121000
 • Ma Z; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Department of Respiratory Medicine, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. C
 • Guo X; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Liver Cirrhosis Study Group, Department of Gastroenterology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China.
 • Li H; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Liver Cirrhosis Study Group, Department of Gastroenterology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China.
 • Tang Y; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. China.
 • Meng H; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. China.
 • Yu H; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. China.
 • Peng C; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. China.
 • Chu G; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Information Section of Medical Security Center, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China.
 • Wang X; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. China.
 • Teng Y; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. China.
 • Zhang Q; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. China.
 • Zhu T; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Department of Respiratory Medicine, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; No. 7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, 430113, P.R. C
 • Wang B; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Section of Medical Service, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China.
 • Tong Z; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Section of Medical Service, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China.
 • Feng R; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Liver Cirrhosis Study Group, Department of Gastroenterology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Postgraduate College, Jinzhou Medical University, Jinzhou, 121000
 • Zhao H; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Department of Respiratory Medicine, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Section of Medical Service, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840
 • Lu H; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China. Electronic address: notherntheater@126.com.
 • Qi X; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China; Liver Cirrhosis Study Group, Department of Gastroenterology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, 110840, P.R. China. Electronic address: xingshunqi@126.com.
Ann Hepatol ; 24: 100349, 2021.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1188278
Semantic information from SemMedBD (by NLM)
1. COVID-19 PROCESS_OF Patients
Subject
COVID-19
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
2. liver test abnormal PROCESS_OF Patients
Subject
liver test abnormal
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
3. COVID-19 PROCESS_OF Patients
Subject
COVID-19
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
4. liver test abnormal PROCESS_OF Patients
Subject
liver test abnormal
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: COVID-19 Limits: Humans Language: English Journal: Ann Hepatol Journal subject: Gastroenterology Year: 2021 Document Type: Article

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: COVID-19 Limits: Humans Language: English Journal: Ann Hepatol Journal subject: Gastroenterology Year: 2021 Document Type: Article