Your browser doesn't support javascript.
The concordance between the evolutionary trend and the clinical manifestation of the two SARS-CoV-2 variants.
Hu, Ben; Liu, Ran; Tang, Xiaolu; Pan, Yuchen; Wang, Ming; Tong, Yongqing; Ye, Guangming; Shen, Gaigai; Ying, Ruochen; Fu, Aisi; Li, Di; Zhao, Wanxu; Peng, Jing; Guo, Jie; Men, Dong; Yao, Xinmin; Wang, Yirong; Zhang, Hong; Feng, Zhihui; Yu, Junping; Chen, Liangjun; Deng, Zixin; Lu, Xuemei; Zhang, Ya-Ping; Li, Yirong; Liu, Bende; Yu, Lilei; Li, Yan; Lu, Jian; Liu, Tiangang.
 • Hu B; Key Laboratory of Combinatorial Biosynthesis and Drug Discovery, Ministry of Education and School of Pharmaceutical Sciences, Wuhan University, China.
 • Liu R; Key Laboratory of Combinatorial Biosynthesis and Drug Discovery, Ministry of Education and School of Pharmaceutical Sciences, Wuhan University, China.
 • Tang X; State Key Laboratory of Protein and Plant Gene Research, Center for Bioinformatics, School of Life Sciences, Peking University, China.
 • Pan Y; Department of Cardiology, Renmin Hospital of Wuhan University, China.
 • Wang M; Department of Clinical Laboratory, Renmin Hospital of Wuhan University, China.
 • Tong Y; Department of Clinical Laboratory, Renmin Hospital of Wuhan University, China.
 • Ye G; Department of Clinical Laboratory Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, China.
 • Shen G; Key Laboratory of Combinatorial Biosynthesis and Drug Discovery, Ministry of Education and School of Pharmaceutical Sciences, Wuhan University, China.
 • Ying R; State Key Laboratory of Protein and Plant Gene Research, Center for Bioinformatics, School of Life Sciences, Peking University, China.
 • Fu A; Key Laboratory of Combinatorial Biosynthesis and Drug Discovery, Ministry of Education and School of Pharmaceutical Sciences, Wuhan University, China.
 • Li D; Department of Clinical Laboratory, Renmin Hospital of Wuhan University, China.
 • Zhao W; Key Laboratory of Combinatorial Biosynthesis and Drug Discovery, Ministry of Education and School of Pharmaceutical Sciences, Wuhan University, China.
 • Peng J; Wuhan Dgensee Clinical Laboratory Co., Ltd., China.
 • Guo J; Wuhan Dgensee Clinical Laboratory Co., Ltd., China.
 • Men D; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Centre for Biosafety Mega-Sciences, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, China.
 • Yao X; State Key Laboratory of Protein and Plant Gene Research, Center for Bioinformatics, School of Life Sciences, Peking University, China.
 • Wang Y; State Key Laboratory of Protein and Plant Gene Research, Center for Bioinformatics, School of Life Sciences, Peking University, China.
 • Zhang H; State Key Laboratory of Protein and Plant Gene Research, Center for Bioinformatics, School of Life Sciences, Peking University, China.
 • Feng Z; Wuhan Dgensee Clinical Laboratory Co., Ltd., China.
 • Yu J; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Centre for Biosafety Mega-Sciences, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, China.
 • Chen L; Department of Clinical Laboratory Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, China.
 • Deng Z; Key Laboratory of Combinatorial Biosynthesis and Drug Discovery, Ministry of Education and School of Pharmaceutical Sciences, Wuhan University, China.
 • Lu X; State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution, Kunming Institute of Zoology; Center for Excellence in Animal Evolution and Genetics, Chinese Academy of Sciences, China.
 • Zhang YP; State Key Laboratory of Genetic Resources and Evolution, Kunming Institute of Zoology; Center for Excellence in Animal Evolution and Genetics, Chinese Academy of Sciences, China.
 • Li Y; Department of Clinical Laboratory Medicine, Zhongnan Hospital of Wuhan University, China.
 • Liu B; Department of Emergency Medicine, First People's Hospital of Jiangxia, China.
 • Yu L; Department of Cardiology, Renmin Hospital of Wuhan University, China.
 • Li Y; Department of Clinical Laboratory, Renmin Hospital of Wuhan University, China.
 • Lu J; State Key Laboratory of Protein and Plant Gene Research, Center for Bioinformatics, School of Life Sciences, Peking University, China.
 • Liu T; Key Laboratory of Combinatorial Biosynthesis and Drug Discovery, Ministry of Education and School of Pharmaceutical Sciences, Wuhan University, China.
Natl Sci Rev ; 8(8): nwab073, 2021 Aug.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1361782

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Topics: Variants Language: English Journal: Natl Sci Rev Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: Nsr

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Topics: Variants Language: English Journal: Natl Sci Rev Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: Nsr