Your browser doesn't support javascript.
Extracorporeal Membrane Oxygenation for SARS-CoV-2 Acute Respiratory Distress Syndrome: A Retrospective Study From Hubei, China.
Yang, Xiaobo; Hu, Ming; Yu, Yuan; Zhang, Xijing; Fang, Minghao; Lian, Yingtao; Peng, Yong; Wu, Lingling; Wu, Yongran; Yi, Jun; Zhang, Lu; Wang, Bing; Xu, Zhengqin; Liu, Boyi; Yang, Yadong; Xiang, Xiaowei; Qu, Xingguang; Xu, Wenhao; Li, Hunian; Shen, Zubo; Yang, Changming; Cao, Fengsheng; Liu, Jie; Zhang, Zhaohui; Li, Lianghai; Liu, Xiaoyun; Li, Ruiting; Zou, Xiaojing; Shu, Huaqing; Ouyang, Yaqi; Xu, Dan; Xu, Jiqian; Zhang, Jiancheng; Liu, Hong; Qi, Hong; Fan, Xuepeng; Huang, Chaolin; Yu, Zhui; Yuan, Shiying; Zhang, Dingyu; Shang, You.
 • Yang X; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Hu M; Department of Critical Care Medicine, Wuhan Pulmonary Hospital, Wuhan, China.
 • Yu Y; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Zhang X; ICU Center of Xijing Hospital, Airforce Medical University, Xi'an, China.
 • Fang M; ICU of Huoshenshan Hospital, Wuhan, China.
 • Lian Y; Department of Critical Care Medicine, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Peng Y; Department of Critical Care Medicine, Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan, China.
 • Wu L; Intensive Care Unit, Xiehe Wuhan Red Cross Hospital, Wuhan, China.
 • Wu Y; Department of Critical Care Medicine, Wuhan Pulmonary Hospital, Wuhan, China.
 • Yi J; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Zhang L; Department of Cardiothoracic Surgery, The First People's Hospital of Jingmeng, Jingmeng, China.
 • Wang B; Department of Critical Care Medicine, Xiangyang Central Hospital, Affiliated Hospital of Hubei University of Arts and Science, Xiangyang, China.
 • Xu Z; Department of Critical Care Medicine, Jingzhou Central Hospital, The Second Clinical Medical College, Yangtze University, Jingzhou, China.
 • Liu B; Department of Critical Care Medicine, Xiangyang No.1 People's Hospital, Affiliated Hospital of Hubei University of Medicine, Xiangyang, China.
 • Yang Y; Department of Critical Care Medicine, Taihe Hospitai Affiliated to Hubei University Medicine, Shiyan, China.
 • Xiang X; Department of Critical Care Medicine, Huanggang Central Hospital, Huanggang, China.
 • Qu X; Department of Critical Care Medicine, Dongfeng Hospital, Affiliated to Hubei University of Medicine, Shiyan, China.
 • Xu W; Department of Intensive Care Unit, The First College of Clinical Medical Sciences, China Three Gorges University, Yichang, China.
 • Li H; Department of Critical Care Medicine, Xiaogan Central Hospital, Xiaogan, China.
 • Shen Z; Emergency and Critical Care Center, Renmin Hospital, Hubei University of Medicine, Shiyan, China.
 • Yang C; Department of Critical Care Medicine, Ezhou Central Hospital, Ezhou, China.
 • Cao F; Department of Anesthesiology, The First People's Hospital of Jingmeng, Jingmen, China.
 • Liu J; Department of Critical Care Medicine, Xiangyang Central Hospital, Affiliated Hospital of Hubei University of Arts and Science, Xiangyang, China.
 • Zhang Z; Emergency and Critical Care Center, Renmin Hospital, Hubei University of Medicine, Shiyan, China.
 • Li L; Department of Intensive Care Unit, The First College of Clinical Medical Sciences, China Three Gorges University, Yichang, China.
 • Liu X; Department of Critical Care Medicine, Jingzhou Central Hospital, The Second Clinical Medical College, Yangtze University, Jingzhou, China.
 • Li R; Department of Critical Care Medicine, Xiangyang No.1 People's Hospital, Affiliated Hospital of Hubei University of Medicine, Xiangyang, China.
 • Zou X; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Shu H; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Ouyang Y; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Xu D; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Xu J; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Zhang J; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Liu H; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Qi H; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Fan X; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Huang C; Department of Critical Care Medicine, Wuhan No.1 Hospital, Wuhan, China.
 • Yu Z; Research Center for Translational Medicine, Jinyintan Hospital, Wuhan, China.
 • Yuan S; Department of Critical Care Medicine, Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan, China.
 • Zhang D; Department of Critical Care Medicine, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China.
 • Shang Y; Research Center for Translational Medicine, Jinyintan Hospital, Wuhan, China.
Front Med (Lausanne) ; 7: 611460, 2020.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1389196
Semantic information from SemMedBD (by NLM)
1. Extracorporeal Membrane Oxygenation TREATS Respiratory Distress Syndrom
Subject
Extracorporeal Membrane Oxygenation
Predicate
TREATS
Object
Respiratory Distress Syndrom
2. Extracorporeal Membrane Oxygenation TREATS 2019 novel coronavirus
Subject
Extracorporeal Membrane Oxygenation
Predicate
TREATS
Object
2019 novel coronavirus
3. intensive care unit LOCATION_OF Retrospective Studies
Subject
intensive care unit
Predicate
LOCATION_OF
Object
Retrospective Studies
4. Respiratory Failure PROCESS_OF Patients
Subject
Respiratory Failure
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
5. Extracorporeal Membrane Oxygenation TREATS Major bleeding problems
Subject
Extracorporeal Membrane Oxygenation
Predicate
TREATS
Object
Major bleeding problems
6. Extracorporeal Membrane Oxygenation TREATS Respiratory Distress Syndrome, Adult
Subject
Extracorporeal Membrane Oxygenation
Predicate
TREATS
Object
Respiratory Distress Syndrome, Adult
7. Extracorporeal Membrane Oxygenation TREATS 2019 novel coronavirus
Subject
Extracorporeal Membrane Oxygenation
Predicate
TREATS
Object
2019 novel coronavirus
8. intensive care unit LOCATION_OF Retrospective Studies
Subject
intensive care unit
Predicate
LOCATION_OF
Object
Retrospective Studies
9. Respiratory Failure PROCESS_OF Patients
Subject
Respiratory Failure
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
10. Extracorporeal Membrane Oxygenation TREATS Major bleeding problems
Subject
Extracorporeal Membrane Oxygenation
Predicate
TREATS
Object
Major bleeding problems
ABSTRACT

Background:

The data on long-term outcomes of patients infected by SARS-CoV-2 and treated with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in China are merely available.

Methods:

A retrospective study included 73 patients infected by SARS-CoV-2 and treated with ECMO in 21 intensive care units in Hubei, China. Data on demographic information, clinical features, laboratory tests, ECMO durations, complications, and living status were collected.

Results:

The 73 ECMO-treated patients had a median age of 62 (range 33-78) years and 42 (63.6%) were males. Before ECMO initiation, patients had severe respiratory failure on mechanical ventilation with a median PO2/FiO2 of 71.9 [interquartile range (IQR), 58.6-87.0] mmHg and a median PCO2 of 62 [IQR, 43-84] mmHg on arterial blood analyses. The median duration from symptom onset to invasive mechanical ventilation, and to ECMO initiation was19 [IQR, 15-25] days, and 23 [IQR, 19-31] days. Before and after ECMO initiation, the proportions of patients receiving prone position ventilation were 58.9 and 69.9%, respectively. The median duration of ECMO support was 18.5 [IQR 12-30] days. During the treatments with ECMO, major hemorrhages occurred in 31 (42.5%) patients, and oxygenators were replaced in 21 (28.8%) patients. Since ECMO initiation, the 30-day mortality and 60-day mortality were 63.0 and 80.8%, respectively.

Conclusions:

In Hubei, China, the ECMO-treated patients infected by SARS-CoV-2 were of a broad age range and with severe hypoxemia. The durations of ECMO support, accompanied with increased complications, were relatively long. The long-term mortality in these patients was considerably high.
Keywords

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Type of study: Observational study Language: English Journal: Front Med (Lausanne) Year: 2020 Document Type: Article Affiliation country: FMED.2020.611460

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Type of study: Observational study Language: English Journal: Front Med (Lausanne) Year: 2020 Document Type: Article Affiliation country: FMED.2020.611460