Your browser doesn't support javascript.
Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.
Guan, Wei-Jie; Ni, Zheng-Yi; Hu, Yu; Liang, Wen-Hua; Ou, Chun-Quan; He, Jian-Xing; Liu, Lei; Shan, Hong; Lei, Chun-Liang; Hui, David S C; Du, Bin; Li, Lan-Juan; Zeng, Guang; Yuen, Kwok-Yung; Chen, Ru-Chong; Tang, Chun-Li; Wang, Tao; Chen, Ping-Yan; Xiang, Jie; Li, Shi-Yue; Wang, Jin-Lin; Liang, Zi-Jing; Peng, Yi-Xiang; Wei, Li; Liu, Yong; Hu, Ya-Hua; Peng, Peng; Wang, Jian-Ming; Liu, Ji-Yang; Chen, Zhong; Li, Gang; Zheng, Zhi-Jian; Qiu, Shao-Qin; Luo, Jie; Ye, Chang-Jiang; Zhu, Shao-Yong; Zhong, Nan-Shan.
 • Guan WJ; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Ni ZY; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Hu Y; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Liang WH; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Ou CQ; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • He JX; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Liu L; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Shan H; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Lei CL; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Hui DSC; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Du B; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Li LJ; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Zeng G; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Yuen KY; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Chen RC; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Tang CL; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Wang T; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Chen PY; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Xiang J; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Li SY; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Wang JL; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Liang ZJ; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Peng YX; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Wei L; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Liu Y; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Hu YH; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Peng P; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Wang JM; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Liu JY; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Chen Z; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Li G; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Zheng ZJ; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Qiu SQ; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Luo J; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Ye CJ; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Zhu SY; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
 • Zhong NS; From the State Key Laboratory of Respiratory Disease, National Clinical Research Center for Respiratory Disease, Guangzhou Institute of Respiratory Health, First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University (W.G., W.L., J.H., R.C., C.T., T.W., S.L., Jin-lin Wang, N.Z., J.H., W.L.), the Depart
N Engl J Med ; 382(18): 1708-1720, 2020 04 30.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1428982
Semantic information from SemMedBD (by NLM)
1. COVID-19 PROCESS_OF Patients
Subject
COVID-19
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
2. Invasive mechanical ventilation NOS TREATS Patients
Subject
Invasive mechanical ventilation NOS
Predicate
TREATS
Object
Patients
3. Radiology result abnormal NEG_PROCESS_OF Patients
Subject
Radiology result abnormal
Predicate
NEG_PROCESS_OF
Object
Patients
4. COVID-19 PROCESS_OF Patients
Subject
COVID-19
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
5. Invasive mechanical ventilation NOS TREATS Patients
Subject
Invasive mechanical ventilation NOS
Predicate
TREATS
Object
Patients
6. Radiology result abnormal NEG_PROCESS_OF Patients
Subject
Radiology result abnormal
Predicate
NEG_PROCESS_OF
Object
Patients
ABSTRACT

BACKGROUND:

Since December 2019, when coronavirus disease 2019 (Covid-19) emerged in Wuhan city and rapidly spread throughout China, data have been needed on the clinical characteristics of the affected patients.

METHODS:

We extracted data regarding 1099 patients with laboratory-confirmed Covid-19 from 552 hospitals in 30 provinces, autonomous regions, and municipalities in mainland China through January 29, 2020. The primary composite end point was admission to an intensive care unit (ICU), the use of mechanical ventilation, or death.

RESULTS:

The median age of the patients was 47 years; 41.9% of the patients were female. The primary composite end point occurred in 67 patients (6.1%), including 5.0% who were admitted to the ICU, 2.3% who underwent invasive mechanical ventilation, and 1.4% who died. Only 1.9% of the patients had a history of direct contact with wildlife. Among nonresidents of Wuhan, 72.3% had contact with residents of Wuhan, including 31.3% who had visited the city. The most common symptoms were fever (43.8% on admission and 88.7% during hospitalization) and cough (67.8%). Diarrhea was uncommon (3.8%). The median incubation period was 4 days (interquartile range, 2 to 7). On admission, ground-glass opacity was the most common radiologic finding on chest computed tomography (CT) (56.4%). No radiographic or CT abnormality was found in 157 of 877 patients (17.9%) with nonsevere disease and in 5 of 173 patients (2.9%) with severe disease. Lymphocytopenia was present in 83.2% of the patients on admission.

CONCLUSIONS:

During the first 2 months of the current outbreak, Covid-19 spread rapidly throughout China and caused varying degrees of illness. Patients often presented without fever, and many did not have abnormal radiologic findings. (Funded by the National Health Commission of China and others.).
Subject(s)

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: Pneumonia, Viral / Disease Outbreaks / Coronavirus Infections / Pandemics / Betacoronavirus Type of study: Diagnostic study / Etiology study Topics: Long Covid Limits: Adolescent / Adult / Aged / Child / Female / Humans / Male / Middle aged / Young adult Country/Region as subject: Asia Language: English Journal: N Engl J Med Year: 2020 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: Pneumonia, Viral / Disease Outbreaks / Coronavirus Infections / Pandemics / Betacoronavirus Type of study: Diagnostic study / Etiology study Topics: Long Covid Limits: Adolescent / Adult / Aged / Child / Female / Humans / Male / Middle aged / Young adult Country/Region as subject: Asia Language: English Journal: N Engl J Med Year: 2020 Document Type: Article