Your browser doesn't support javascript.
Treatment of 5 Critically Ill Patients With COVID-19 With Convalescent Plasma.
Shen, Chenguang; Wang, Zhaoqin; Zhao, Fang; Yang, Yang; Li, Jinxiu; Yuan, Jing; Wang, Fuxiang; Li, Delin; Yang, Minghui; Xing, Li; Wei, Jinli; Xiao, Haixia; Yang, Yan; Qu, Jiuxin; Qing, Ling; Chen, Li; Xu, Zhixiang; Peng, Ling; Li, Yanjie; Zheng, Haixia; Chen, Feng; Huang, Kun; Jiang, Yujing; Liu, Dongjing; Zhang, Zheng; Liu, Yingxia; Liu, Lei.
 • Shen C; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Wang Z; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Zhao F; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Yang Y; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Li J; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Yuan J; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Wang F; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Li D; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Yang M; Laboratory of Protein Engineering and Vaccines, Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences (CAS), Tianjin, China.
 • Xing L; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Wei J; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Xiao H; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Yang Y; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Qu J; Laboratory of Protein Engineering and Vaccines, Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences (CAS), Tianjin, China.
 • Qing L; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Chen L; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Xu Z; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Peng L; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Li Y; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Zheng H; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Chen F; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Huang K; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Jiang Y; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Liu D; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Zhang Z; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Liu Y; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
 • Liu L; Shenzhen Key Laboratory of Pathogen and Immunity, National Clinical Research Center for Infectious Disease, State Key Discipline of Infectious Disease, Shenzhen Third People's Hospital, Second Hospital Affiliated to Southern University of Science and Technology, Shenzhen, China.
JAMA ; 323(16): 1582-1589, 2020 04 28.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1453469
Semantic information from SemMedBD (by NLM)
1. Critical Illness PROCESS_OF Patients
Subject
Critical Illness
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
2. COVID-19 PROCESS_OF Patients
Subject
COVID-19
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
3. 2019 novel coronavirus PROCESS_OF Patients
Subject
2019 novel coronavirus
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
4. Respiratory Distress Syndrom PROCESS_OF C0030705
Subject
Respiratory Distress Syndrom
Predicate
PROCESS_OF
Object
C0030705
5. Infectious diseases department LOCATION_OF Study
Subject
Infectious diseases department
Predicate
LOCATION_OF
Object
Study
6. Mechanical ventilation ADMINISTERED_TO Patients
Subject
Mechanical ventilation
Predicate
ADMINISTERED_TO
Object
Patients
7. Critical Illness PROCESS_OF Patients
Subject
Critical Illness
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
8. COVID-19 PROCESS_OF Patients
Subject
COVID-19
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
9. 2019 novel coronavirus PROCESS_OF Patients
Subject
2019 novel coronavirus
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
10. Respiratory Distress Syndrome, Adult PROCESS_OF Patients
Subject
Respiratory Distress Syndrome, Adult
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
11. Infectious diseases department LOCATION_OF Study
Subject
Infectious diseases department
Predicate
LOCATION_OF
Object
Study
12. Mechanical ventilation ADMINISTERED_TO Patients
Subject
Mechanical ventilation
Predicate
ADMINISTERED_TO
Object
Patients
ABSTRACT
Importance Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is a pandemic with no specific therapeutic agents and substantial mortality. It is critical to find new treatments.

Objective:

To determine whether convalescent plasma transfusion may be beneficial in the treatment of critically ill patients with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. Design, Setting, and

Participants:

Case series of 5 critically ill patients with laboratory-confirmed COVID-19 and acute respiratory distress syndrome (ARDS) who met the following criteria severe pneumonia with rapid progression and continuously high viral load despite antiviral treatment; Pao2/Fio2 <300; and mechanical ventilation. All 5 were treated with convalescent plasma transfusion. The study was conducted at the infectious disease department, Shenzhen Third People's Hospital in Shenzhen, China, from January 20, 2020, to March 25, 2020; final date of follow-up was March 25, 2020. Clinical outcomes were compared before and after convalescent plasma transfusion. Exposures Patients received transfusion with convalescent plasma with a SARS-CoV-2-specific antibody (IgG) binding titer greater than 11000 (end point dilution titer, by enzyme-linked immunosorbent assay [ELISA]) and a neutralization titer greater than 40 (end point dilution titer) that had been obtained from 5 patients who recovered from COVID-19. Convalescent plasma was administered between 10 and 22 days after admission. Main Outcomes and

Measures:

Changes of body temperature, Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) score (range 0-24, with higher scores indicating more severe illness), Pao2/Fio2, viral load, serum antibody titer, routine blood biochemical index, ARDS, and ventilatory and extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) supports before and after convalescent plasma transfusion.

Results:

All 5 patients (age range, 36-65 years; 2 women) were receiving mechanical ventilation at the time of treatment and all had received antiviral agents and methylprednisolone. Following plasma transfusion, body temperature normalized within 3 days in 4 of 5 patients, the SOFA score decreased, and Pao2/Fio2 increased within 12 days (range, 172-276 before and 284-366 after). Viral loads also decreased and became negative within 12 days after the transfusion, and SARS-CoV-2-specific ELISA and neutralizing antibody titers increased following the transfusion (range, 40-60 before and 80-320 on day 7). ARDS resolved in 4 patients at 12 days after transfusion, and 3 patients were weaned from mechanical ventilation within 2 weeks of treatment. Of the 5 patients, 3 have been discharged from the hospital (length of stay 53, 51, and 55 days), and 2 are in stable condition at 37 days after transfusion. Conclusions and Relevance In this preliminary uncontrolled case series of 5 critically ill patients with COVID-19 and ARDS, administration of convalescent plasma containing neutralizing antibody was followed by improvement in their clinical status. The limited sample size and study design preclude a definitive statement about the potential effectiveness of this treatment, and these observations require evaluation in clinical trials.
Subject(s)

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: Pneumonia, Viral / Respiratory Distress Syndrome / Coronavirus Infections / Antibodies, Neutralizing / Betacoronavirus / Antibodies, Viral Type of study: Case report Limits: Adult / Aged / Female / Humans / Male / Middle aged Language: English Journal: JAMA Year: 2020 Document Type: Article Affiliation country: Jama.2020.4783

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: Pneumonia, Viral / Respiratory Distress Syndrome / Coronavirus Infections / Antibodies, Neutralizing / Betacoronavirus / Antibodies, Viral Type of study: Case report Limits: Adult / Aged / Female / Humans / Male / Middle aged Language: English Journal: JAMA Year: 2020 Document Type: Article Affiliation country: Jama.2020.4783