Your browser doesn't support javascript.
Persistence of anti-SARS-CoV-2 IgM in convalescent COVID-19 patients.
Yan, Xiquan; Zhu, Shengjiao; Jin, Zhaoxia; Chen, Guoqiang; Zhang, Zhongwei; He, Jiangming; Yin, Siqing; Peng, Ke; Xiao, Weiwei; Zhou, Zhilan; Gui, Ruifeng; Chen, Fang; Cao, Yan; Zhou, Yucheng; Li, Zhenyuan; Zeng, Yong; Han, Xiaotong; Zhu, Yimin.
 • Yan X; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China; School of Life Sciences,
 • Zhu S; Department of Laboratory Medicine, Huanggang Central Hospital, Huanggang, Hubei, China.
 • Jin Z; Department of Cardiology, Huanggang Central Hospital, Huanggang, Hubei, China.
 • Chen G; Department of Laboratory Medicine, Huanggang Central Hospital, Huanggang, Hubei, China.
 • Zhang Z; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China.
 • He J; Department of Public Health, Huangzhou General Hospital, Huanggang, Hubei, China.
 • Yin S; Department of Public Health, Huangzhou General Hospital, Huanggang, Hubei, China.
 • Peng K; Department of Spinal Surgery, The Second Xiangya Hospital, Central South University, Changsha, Hunan, China.
 • Xiao W; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China.
 • Zhou Z; Department of Laboratory Medicine, Huanggang Central Hospital, Huanggang, Hubei, China.
 • Gui R; Department of Laboratory Medicine, Huanggang Central Hospital, Huanggang, Hubei, China.
 • Chen F; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China.
 • Cao Y; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China.
 • Zhou Y; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China.
 • Li Z; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China.
 • Zeng Y; Huanggang Central Hospital, Huanggang, Hubei, China. Electronic address: zengyong8000@163.com.
 • Han X; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China. Electronic address: hanx
 • Zhu Y; Department of Emergency Medicine, Hunan Provincial Institute of Emergency Medicine, Hunan Provincial Key Laboratory of Emergency and Critical Care Metabonomics, Hunan Provincial People's Hospital/The First Affiliated Hospital, Hunan Normal University, Changsha, Hunan, China; School of Life Sciences,
J Infect ; 2021 Nov 14.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1510027

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Document Type: Article Language: English Year: 2021

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Document Type: Article Language: English Year: 2021
...