Your browser doesn't support javascript.
Dynamic change of serum albumin level can predict the prognosis of COVID-19 patients with hypoalbuminemia.
Feng, Ruirui; Wang, Bing; Ma, Zhuang; Guo, Xiaozhong; Li, Hongyu; Tang, Yufu; Meng, Hao; Yu, Hao; Peng, Chengfei; Chu, Guiyang; Wang, Xinwei; Teng, Yue; Zhang, Quanyu; Zhu, Tianyi; Tong, Zhenhua; Zhao, Haitao; Lu, Hui; Qi, Xingshun.
 • Feng R; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Wang B; Department of Gastroenterology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Ma Z; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Guo X; Section of Medical Service, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Li H; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Tang Y; Department of Respiratory Medicine, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Meng H; No.7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, China.
 • Yu H; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Peng C; Department of Gastroenterology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Chu G; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Wang X; Department of Gastroenterology, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Teng Y; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Zhang Q; No.7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, China.
 • Zhu T; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Tong Z; No.7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, China.
 • Zhao H; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
 • Lu H; No.7 Department of Infectious Diseases, Wuhan Huoshenshan Hospital, Wuhan, China.
 • Qi X; COVID-19 Study Group, General Hospital of Northern Theater Command, Shenyang, China.
J Med Virol ; 2021 Nov 09.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1530186

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Type of study: Prognostic study / Risk factors Language: English Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: Jmv.27439

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Type of study: Prognostic study / Risk factors Language: English Year: 2021 Document Type: Article Affiliation country: Jmv.27439