Your browser doesn't support javascript.
Epidemiological, Clinical and Serological Characteristics of Children with Coronavirus Disease 2019 in Wuhan: A Single-centered, Retrospective Study.
Luo, Dan; Xia, Zhi; Li, Heng; Tu, Danna; Wang, Ting; Zhang, Wei; Peng, Lu; Yi, Wenfu; Zhang, Sai; Shu, Junhua; Xu, Hui; Li, Yong; Shi, Buyun; Huang, Chengjiao; Tang, Wen; Xiao, Shuna; Shu, Xiaolan; Liu, Yan; Zhang, Yuan; Guo, Shan; Yu, Zhi; Wang, Baoxiang; Gao, Yuan; Hu, Qinxue; Wang, Hanzhong; Song, Xiaohui; Mei, Hong; Zhou, Xiaoqin; Zheng, Zhenhua.
 • Luo D; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Xia Z; Department of Gastroenterology, Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430015, China.
 • Li H; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Tu D; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Wang T; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Zhang W; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Peng L; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Yi W; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Zhang S; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Shu J; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Xu H; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Li Y; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Shi B; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Huang C; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Tang W; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Xiao S; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Shu X; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Liu Y; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China.
 • Zhang Y; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Guo S; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Yu Z; Department of Gastroenterology, Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430015, China.
 • Wang B; Department of Gastroenterology, Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430015, China.
 • Gao Y; Department of Gastroenterology, Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430015, China.
 • Hu Q; Department of Gastroenterology, Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430015, China.
 • Wang H; State Key Laboratory of Virology, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Song X; CAS Key Laboratory of Special Pathogens and Biosafety, Center for Emerging Infectious Diseases, Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan, 430071, China.
 • Mei H; Department of Obstetrics, Wuhan Maternal and Child Healthcare Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430015, China.
 • Zhou X; Department of Gastroenterology, Wuhan Children's Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430015, China.
 • Zheng Z; Department of Pediatrics, Women and Children's Hospital of Hubei Province, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430070, China. 62724838@163.com.
Virol Sin ; 35(6): 861-867, 2020 12.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-1719020

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: COVID-19 Nucleic Acid Testing / COVID-19 Serological Testing / COVID-19 Type of study: Observational study / Prognostic study Limits: Child / Child, preschool / Female / Humans / Infant / Male / Infant, Newborn Country/Region as subject: Asia Language: English Journal: Virol Sin Journal subject: Virology Year: 2020 Document Type: Article Affiliation country: S12250-020-00333-z

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: COVID-19 Nucleic Acid Testing / COVID-19 Serological Testing / COVID-19 Type of study: Observational study / Prognostic study Limits: Child / Child, preschool / Female / Humans / Infant / Male / Infant, Newborn Country/Region as subject: Asia Language: English Journal: Virol Sin Journal subject: Virology Year: 2020 Document Type: Article Affiliation country: S12250-020-00333-z