Your browser doesn't support javascript.
Pandemi Sürecinde Devletin Geri Dönüşü: Fransa ve Türkiye Örnekleri
Ankara Hacı Bayram Veli &Uuml ; niversitesi Íktisadi ve Ídari Bilimler Fakültesi Dergisi; 25(1):169-194, 2023.
Article in Turkish | ProQuest Central | ID: covidwho-20243686
ABSTRACT
Bu çalışmada pandemi sürecinde devletin rolü ve işlevleri Fransa ve Türkiye örnekleri üzerinden karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Kovid-19 pandemisinin kamu sağlığı güvenliği açısından yarattığı aciliyet, şok ve kriz ortamı, kamusal otoritelerin önlem alma pratiklerini dönüştürürken her ülkenin, sınırlarını ve güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmesine yol açmıştır. 1980'lerden itibaren refah politikalarından rekabetçi politikalara geçiş, ulusal sınırların esnekleşip uluslararası sermayeye açılması;küreselleşme ve kozmopolitleşme yönünde güçlü bir irade olduğu sanısını yaratmıştır. Ancak pandeminin yarattığı koşullara verilen tepki bunun aksi yönde sonuç vermiştir Korumacı ekonomi politikalarının, gelir dağıtıcı yaklaşımının yanı sıra ulusal sınırların ve milliyetçi reflekslerin yükselişine şahit olunmuştur. Bu çalışmada bu gelişmelerin pandemi dönemi ile sınırlı ve geçici bir refleks olmayıp post-pandemik toplumsal koşullarda da süreceği iddia edilmekte ve bu süreci anlamak için devletin dönüşümü üzerinden bir okuma önerilmektedir. Çalışmada, hukuki bilgi ve belgelerin yanı sıra aktörlerin açıklamaları ve basına yansıyan haberler incelenmekte ve bahsi geçen dönüşümün sebepleri, mahiyeti ve olası sonuçları betimleyici ve yorumlayıcı yöntemle ele alınmaktadır.AlternateIn this study, the role and functions of the state in the pandemic process are discussed comparatively through the examples of France and Turkey. The urgency, shock, and crisis environment created by the Covid-19 pandemic in terms of public health security have led each country to reconsider its borders and security policies while transforming the precautionary practices of public authorities. Since the 1980s, it has been assumed that there was a strong will for the transition from welfare policies to competitive policies and the flexibility of national borders for strengthening globalization and cosmopolitanism. However, the reaction to the conditions created by the pandemic resulted in the opposite direction The rise of national borders and nationalist reflexes, as well as the protectionist economic policies and income distribution approach, were witnessed. In this study, it is claimed that these developments will not be a temporary reflex limited to the pandemic period but will continue in post-pandemic social conditions. In addition, it will be suggested that an analysis of the transformation of the state in a historical process is crucial to understand this process. In addition to the legal information and documents, the explanations of the actors and the news will be examined, and the reasons, nature, and possible consequences of the transformation will be discussed with a descriptive and interpretive method.
Keywords

Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Language: Turkish Journal: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Íktisadi ve Ídari Bilimler Fakültesi Dergisi Year: 2023 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Language: Turkish Journal: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Íktisadi ve Ídari Bilimler Fakültesi Dergisi Year: 2023 Document Type: Article