Your browser doesn't support javascript.
Dil ve Konuşma Terapisi Alanında Tele-Terapi Hizmeti Alan Bireylerin Memnuniyetlerinin Íncelenmesi
Journal of Language, Speech and Swallowing Research ; 4(2):192-219, 2021.
Article in Turkish | ProQuest Central | ID: covidwho-20244011
ABSTRACT
Amaç COVID-19 sebebi ile ilan edilen pandemi süreciyle birlikte ülkemizde dil ve konuşma terapisi alanında tele-terapi hizmetinin kullanımında artış gözlenmiştir. Bu araştırma kapsamında vakaların bu süreç içerisinde aldıkları tele-terapi hizmetlerindeki memnuniyet düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, dil ve konuşma terapisi alanında tele-terapi hizmeti alan bireylerin, terapiye yönelik memnuniyet düzeylerinin aldıkları tele-terapi seansı sayısına ve bozukluk türlerine göre incelenmesi hedeflenmiştir. Yöntem Bu çalışma 0-64 yaş aralıǧında, 42 katılımcıdan (24E, 18K) alınan veriler doǧrultusunda oluşturulmuştur. Araştırmacılar tarafından hazırlanan "Dil ve Konuşma Bozukluklarında Tele-Terapi Danışan Memnuniyet Anketi" katılımcılara çevrimiçi platformlar aracılıǧı ile ulaştırılmıştır. Hazırlanan anket, 26 soru ve altı alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlar;"Terapistin Yetkinliǧi", "Íletişim Yeterliliǧi", "Erişilebilirlik ve Ödemeler", "Tele-terapiye Yönelik Donanım", "Genel Tele-terapi Memnuniyeti" ve "Anket Toplam Puan" olarak düzenlenip, analizleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, normal daǧılıma uygun olmadıǧı (Shapiro Wilk test;p <. 05) için verilerin istatistiksel analizi Mann Whitney U ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar %95 güven aralıǧında, anlamlılık ise p < .05 düzeyinde deǧerlendirilmiştir. Bulgular Analizler sonucunda bozukluk türü, alınan tele-terapi seansı sayısı deǧişkenlerine göre "Íletişim yeterliliǧi" alt boyutu dışında diǧer alt boyutlar ve toplam skorda anlamlı farklılık bulunmamıştır. "Íletişim yeterliliǧi" alt boyutunda akıcılık bozuklukları-konuşma sesi bozuklukları (Mann Whitney U test;p = ,044 < ,05) ile akıcılık bozuklukları-ses bozuklukları (Mann Whitney U test;p = ,019 < ,05) olan katılımcılar arasında istatistiksel anlamlılık ortaya çıkmıştır. Sonuç Çalışmamıza katılan bireylerin bozukluk türü, terapistin yetkinliǧi ve alınan tele-terapi seansı sayısı deǧişkenlerine göre tele-terapi memnuniyetleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Yalnızca akıcılık bozuklukları -konuşma sesi bozuklukları ile ses bozuklukları olan katılımcıların "Íletişim yeterliliǧi" alt boyutunda anlamlı derecede daha yüksek puanlar verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonucun iki grup arasındaki katılımcı sayılarından kaynaklandıǧı düşünülmektedir. Bu çalışma kapsamında ülkemizde tele-terapinin memnuniyetine yönelik bilgilerin ilk verilerine ulaşılmıştır. Bu çalışmanın katılımcı sayısının arttırılarak tekrar edilebileceǧi düşünülmektedir.Alternate

Purpose:

Due to the COVID-19 outbreak, the usage of tele-therapy services has been increased in Turkey. There also seems to be an increase in the use of tele-therapy in speech and language pathology services. Therefore, the satisfaction levels of the clients in tele-therapy appears to be an important subject to examine. The aim of this study was to investigate the satisfaction levels in individuals who receive tele-therapy services for speech and language therapy. The data has been examined based on tele-therapy sessions the participants received and, the type of disorder they had.

Method:

This study is based on data from 42 participants (24 men, 18 women). The "Tele-therapy Client Satisfaction Questionnaire in Speech and Language Disorders" was prepared by the researchers and delivered to the participants through online platforms. The questionnaire consists of 26 questions and six sub-dimensions. These sub-dimensions "Therapist's Competence", "Communication Adequacy", "Accessibility and Payments", "Equipment for Tele-therapy", "Generalized Tele-therapy Satisfaction", and " Questionnaire Total Point" were analyzed. Since the data did not show normal distribution (Shapiro Wilk test;p < .05), the statistical analysis was carried out u ing non-parametric Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests. The results were evaluated at a 95% confidence interval, and significance was evaluated at p < .05 level.

Results:

The results revealed no significant difference between the sub-dimensions and total score, except for the "Communication competence" sub-dimension, based on the variables of the type of disorder and the number of tele-therapy sessions received. In the "Communication Adequacy" sub-dimension, a statistical significance was found among the participants with fluency disorders-speech sound disorders (Mann Whitney U test;p = .044 < .05) and fluency disorders-voice disorders (Mann Whitney U test;p = .019 < .05).

Conclusion:

According to the variables in our study;type of disorder, the competence of the therapist, and the number of tele-therapy sessions received, there is no significant difference between the satisfaction of the tele-therapy in speech and language services. It was concluded that the participants with fluency disorders, speech sound disorders, and voice disorders gave significantly higher scores on "Communication Adequacy". It is thought that the result obtained is due to the number of participants between the two groups. Within the scope of this study, the first data on the satisfaction of tele-therapy in Turkey was reached. It is thought that this study can be repeated by increasing the number of participants. Future studies may also examine the satisfaction levels of participants with speech and language disorders separately.
Keywords
Search on Google
Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Experimental Studies / Observational study / Prognostic study / Randomized controlled trials Language: Turkish Journal: Journal of Language, Speech and Swallowing Research Year: 2021 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS

Search on Google
Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Experimental Studies / Observational study / Prognostic study / Randomized controlled trials Language: Turkish Journal: Journal of Language, Speech and Swallowing Research Year: 2021 Document Type: Article