Your browser doesn't support javascript.
THE EFFECTS OF GLOBAL ECONOMIC CRISES ON PERFORMANCE OF PARTICIPATION BANKS: THE CASE OF THE COVID-19 OUTBREAK
Erciyes &Uuml ; niversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi; - (62):87-119, 2022.
Article in English | ProQuest Central | ID: covidwho-2040525
ABSTRACT
Türkiye'de katılım bankaları adı altında faaliyet gösteren Islami bankacılık uygulamalarının etkinliǧi ve finans sistemi içerisindeki payı giderek artış göstermiş, söz konusu bankaların sundukları ürünler sayesinde, tasarrufların finansal sisteme kazandırılmasında, yurtiçinden olduǧu kadar yurtdışından da kaynak temininde ve kaynakların çeşitlendirilmesinde önemli ilerlemeler saǧlanmıştır. Faizsiz işlemler üzerine inşa edilen Íslami bankacılık sisteminin küresel nitelikli krizlerden etkilenme düzeylerinin tespit edilmesi, sistemin etkinliǧinin anlaşılmasına ve aksayan yönlerine yönelik gerekli iyileştirmelerin yapılmasına imkân verecektir. Bu çerçevede çalışmamızda 2008 küresel finans krizi ve Covid-19 salgını kaynaklı küresel ekonomik/finansal sorunlar karşısında Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankalarının performanslarında ortaya çıkan gelişmeler mevduat bankalarıyla karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Sistemdeki yapısal kırılmaları dikkate alan Gregory-Hansen eş bütünleşme testi kullanılarak, işletme giderlerinin aktiflere oranı, finansman-mevduat (katılım fonu) oranı, sorunlu finansman ve sermaye yeterlilik oranı göstergelerinin aktif karlılıǧı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, 2008 küresel finans krizinden sonra katılım bankalarının performansında 2010 yılında (Krizin Avrupa'da borç krizine dönüştüǧü dönem) bir kırılma meydana gelmiş, küresel salgın sürecinde ise herhangi bir kırılma oluşmamıştır. Mevduat bankaları açısından ise, küresel finans krizinin hemen arkasından 2009 yılında bir kırılma oluşmuştur. Covid-19 sürecinin mevduat bankaları üzerinde bir kırılma oluşturmadıǧı çalışmanın diǧer bulguları arasında yer almaktadır.AlternateThe efficiency of Islamic banking practices operating under the name of Participation Banks in Turkey and their share in the financial system have gradually increased, and thanks to the products offered by these banks, significant progress has been made in bringing savings into the financial system, in obtaining resources from abroad as well as from within the country, and in the diversification of resources. Determining the impact level of global crises to the Islamic banking system, which is built on interest-free transactions, will enable the efficiency of the system to be determined and the necessary improvements to be made for the faulty aspects. In this context, in our study, the developments in the performance of participation banks operating in Turkey in the face of global economic/financial problems caused by the 2008 global financial crisis and the Covid-19 pandemic are discussed in comparison with deposit banks. By using the Gregory-Hansen cointegration test, which considers the structural breaks in the system, the effects of the ratio of operating expenses to assets, financing-deposit (participation fund) ratio, non-performing financing ratio, and capital adequacy ratio indicators on the return on assets were analyzed. According to the findings, there was a break in the performance of participation banks in 2010 (the period when the crisis turned into a debt crisis in Europe) after the 2008 global financial crisis, but no break in the pandemic process. In terms of deposit banks, a break occurred in 2009, right after the global financial crisis. Other findings of the study include that the Covid-19 process did not create a break on deposit banks.
Keywords

Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Experimental Studies Language: English Journal: Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi Year: 2022 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Experimental Studies Language: English Journal: Erciyes Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Faküeltesi Dergisi Year: 2022 Document Type: Article