Your browser doesn't support javascript.
Opinions of Pre-service English Teachers on Distance Practicum in the Covid-19 Period: An example from Turkey
Bartin &Uuml ; niversitesi Egitim Fakültesi Dergisi; 12(1):85-96, 2023.
Article in English | ProQuest Central | ID: covidwho-2229542
ABSTRACT
Bu çalışmanın amacı, koronavirüs (COVID-19) döneminde uygulanan uzaktan öǧretmenlik uygulaması süreci baǧlamında, Íngilizce öǧretmen adaylarının çevrimiçi öǧretmenlik uygulaması hakkında deneyimlerini ve görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma aynı zamanda Íngilizce öǧretmen adaylarının deneyimlerinin daha önceki öǧretmenlik uygulaması kapsamındaki beklentilerinden farklı olup olmadıǧını incelemektedir. Çalışmanın katılımcıları Türkiye'de bir üniversitede öǧrenim gören 20 dördüncü sınıf Íngilizce öǧretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada veriler, standartlaştırılmış açık uçlu görüşme sorular yoluyla toplanmış ve verilen yanıtları sınıflamak için içerik analizi kullanılmıştır. Bu araştırmanın bulguları genel olarak, öǧretmenlik uygulamasının özellikle öǧretmen adaylarının gerçek bir okul ortamında öǧretmenlik deney imi kazanmayı desteklediǧine inandıklarını, dolayısıyla öǧretmen yetiştirme programlarının önemli bir parçası olduǧunu gösterdiǧini ortaya çıkarmıştır. Ancak, COVID-19 salgınının ortaya çıkması, öǧretmenlik uygulamasının özellikle yüz yüze öǧretmenlik deneyiminin yapılamaması açısından bazı dezavantajlara neden olan uzaktan eǧitimin bir parçası olarak sürdürülmesine yol açmıştır. Katılımcılar, pandemi döneminin uzaktan öǧretmenlik uygulamasını olumsuz açıdan etkileyerek genel anlamda öǧretmenlik deneyiminden beklentileriyle çeliştiǧini ifade etmişlerdir. Bulgular aynı zamanda, COVID-19 döneminde uzaktan öǧretmenlik uygulamasının katılımcılara göre olumlu yönlerinden ziyade olumsuz yönlerinin daha fazla olduǧunu ortaya çıkarmıştır. Katılımcılar, öǧretmenlik mesleǧinin tüm yönlerini ele alan ve onlara teoriyi pratiǧe çevirme fırsatı veren çevrimiçi uygulama düzenlemeleri isteklerini dile getirmişlerdir.AlternateWithin the context of distant practicum procedures implemented during the coronavirus (COVID-19) period, the aim of this study is to highlight the experiences and views of pre-service English teachers on e-practicum. The study also examines whether pre-service teachers' experiences contrasted with what they expected from the standard practicum procedures. The participants of the study included 20 fourth-year prospective English teachers studying at a Turkish university. Data were collected through standardized open-ended interview questions and content analysis was used to categorize the responses. The findings of this study in general show that teaching practicum is a significant part of teacher education programs as pre-service teachers believe that it particularly supports gaining teaching experience in a real school environment. However, the outbreak of the COVID-19 pandemic has led to teaching practicum being sustained as a part of distance education, which has caused certain drawbacks, especially in terms of lacking face-to-face teaching experience. Findings revealed that distant practicum during COVID-19 had more negative sides for the participants than positive ones. Participants expressed their demands for e-practicum regulations that address all aspects of the teaching profession and give them the opportunity to put theory into practice.
Keywords

Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Observational study / Prognostic study / Qualitative research Language: English Journal: Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi Year: 2023 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Observational study / Prognostic study / Qualitative research Language: English Journal: Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi Year: 2023 Document Type: Article