Your browser doesn't support javascript.
Lineage-mosaic and mutation-patched spike proteins for broad-spectrum COVID-19 vaccine.
Wu, Yangtao; Wang, Shaojuan; Zhang, Yali; Yuan, Lunzhi; Zheng, Qingbing; Wei, Min; Shi, Yang; Wang, Zikang; Ma, Jian; Wang, Kai; Nie, Meifeng; Xiao, Jin; Huang, Zehong; Chen, Peiwen; Guo, Huilin; Lan, Miaolin; Xu, Jingjing; Hou, Wangheng; Hong, Yunda; Chen, Dabing; Sun, Hui; Xiong, Hualong; Zhou, Ming; Liu, Che; Guo, Wenjie; Guo, Huiyu; Gao, Jiahua; Gan, Congling; Li, Zhixiong; Zhang, Haitao; Wang, Xinrui; Li, Shaowei; Cheng, Tong; Zhao, Qinjian; Chen, Yixin; Wu, Ting; Zhang, Tianying; Zhang, Jun; Cao, Hua; Zhu, Huachen; Yuan, Quan; Guan, Yi; Xia, Ningshao.
 • Wu Y; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Wang S; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Zhang Y; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Yuan L; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Zheng Q; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Wei M; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Shi Y; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Wang Z; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Ma J; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Wang K; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Nie M; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Xiao J; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Huang Z; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Chen P; State Key Laboratory of Emerging Infectious Diseases, School of Public Health, Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China; Guangdong-Hong Kong Joint Laboratory of Emerging Infectious Diseases, Joint Laboratory for International Collaboration in Virology and Em
 • Guo H; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Lan M; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Xu J; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Hou W; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Hong Y; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Chen D; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Sun H; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Xiong H; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Zhou M; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Liu C; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Guo W; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Guo H; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Gao J; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Gan C; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Li Z; Key Laboratory of Technical Evaluation of Fertility Regulation for Non-human Primate, National Health Commission, Fujian Maternity and Child Health Hospital, Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou, Fujian 350013, China.
 • Zhang H; Key Laboratory of Technical Evaluation of Fertility Regulation for Non-human Primate, National Health Commission, Fujian Maternity and Child Health Hospital, Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou, Fujian 350013, China.
 • Wang X; Key Laboratory of Technical Evaluation of Fertility Regulation for Non-human Primate, National Health Commission, Fujian Maternity and Child Health Hospital, Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou, Fujian 350013, China.
 • Li S; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Cheng T; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Zhao Q; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Chen Y; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Wu T; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China.
 • Zhang T; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China. Electronic address: zhangtianying@xmu.edu.cn.
 • Zhang J; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China. Electronic address: zhangj@xmu.edu.cn.
 • Cao H; Key Laboratory of Technical Evaluation of Fertility Regulation for Non-human Primate, National Health Commission, Fujian Maternity and Child Health Hospital, Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fuzhou, Fujian 350013, China. Electronic address: caohua69@fjmu.edu.cn.
 • Zhu H; State Key Laboratory of Emerging Infectious Diseases, School of Public Health, Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China; Guangdong-Hong Kong Joint Laboratory of Emerging Infectious Diseases, Joint Laboratory for International Collaboration in Virology and Em
 • Yuan Q; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China. Electronic address: yuanquan@xmu.edu.cn.
 • Guan Y; State Key Laboratory of Emerging Infectious Diseases, School of Public Health, Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong, Hong Kong SAR, China; Guangdong-Hong Kong Joint Laboratory of Emerging Infectious Diseases, Joint Laboratory for International Collaboration in Virology and Em
 • Xia N; State Key Laboratory of Molecular Vaccinology and Molecular Diagnostics, National Institute of Diagnostics and Vaccine Development in Infectious Diseases, School of Public Health & School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen 361102, China; Research Unit of Frontier Technology of Structura
Cell Host Microbe ; 2022 Oct 18.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-2237104
ABSTRACT
SARS-CoV-2 spread in humans results in continuous emergence of new variants, highlighting the need for vaccines with broad-spectrum antigenic coverage. Using inter-lineage chimera and mutation-patch strategies, we engineered a recombinant monomeric spike variant (STFK1628x) that contains key regions and residues across multiple SAR-CoV-2 variants. STFK1628x demonstrated high immunogenicity and mutually complementary antigenicity to its prototypic form (STFK). In hamsters, a bivalent vaccine composed of STFK and STFK1628x elicited high titers of broad-spectrum neutralizing antibodies to 19 circulating SARS-CoV-2 variants, including Omicron sublineages BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.2.12.1, BA.2.75, and BA.4/5. Furthermore, this vaccine conferred robust protection against intranasal challenges by either SARS-CoV-2 ancestral strain or immune-evasive Beta and Omicron BA.1. Strikingly, vaccination with the bivalent vaccine in hamsters effectively blocked within-cage virus transmission of ancestral SARS-CoV-2, Beta variant, and Omicron BA.1 to unvaccinated sentinels. Thus, our study provided insight and antigen candidates for the development of next-generation COVID-19 vaccines.
Keywords

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Topics: Vaccines / Variants Language: English Journal subject: Microbiology Year: 2022 Document Type: Article Affiliation country: J.chom.2022.10.011

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Topics: Vaccines / Variants Language: English Journal subject: Microbiology Year: 2022 Document Type: Article Affiliation country: J.chom.2022.10.011