Your browser doesn't support javascript.
Factors Affecting Interaction in Online EFL Courses: A Multiple Case Study of Instructors' Perspectives
Bartin &Uuml ; niversitesi Egitim Fakültesi Dergisi; 12(2):325-340, 2023.
Article in English | ProQuest Central | ID: covidwho-2306101
ABSTRACT
Çevrimiçi bir kursta eǧitmenler ve öǧrenciler arasındaki kişilerarası etkileşimi çeşitli faktörler etkileyebilir. Bu çalışma, Türkiye'de çeşitli üniversitelerde görev yapan altı çevrimiçi yabancı dil olarak Íngilizce dersleri veren öǧretim elemanının çevrimiçi derslerinde etkileşimi artırdıǧına inandıkları faktörlere ilişkin görüş ve tutumlarını araştırmayı ve ilgili literatüre katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Íşbirlikli araştırma kapsamında, amaçlı örnekleme tekniǧinin kullanılması ve katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmelerin yapılması, koronavirüs pandemisi (COVID-19) nedeniyle bir acil uzaktan öǧretim ortamında çevrimiçi eǧitim vermek üzere görevlendirilen bu öǧretim elemanlarının tutum ve görüşlerinin betimlenmesi için en iyi fırsatı saǧlamıştır. Nihai sonuç, çevrimiçi derslerinde kişilerarası etkileşimi etkilemeyi amaçlayan deneyimli ve deneyimsiz çevrimiçi öǧretim elemanları tarafından kullanılabilecek etkileşimi etkileyen çeşitli faktörler ve stratejiler içermektedir. Tüm katılımcılar çevrimiçi kurslar sırasında daha kaliteli etkileşim saǧlanması gerektiǧini ifade ederken, istenen etkileşim düzeyine ulaşma çabalarında karşılaştıkları engeller görüşmelerin ana gündemini oluşturmuştur. Görüşme verilerinden ortaya çıkan kodlar halinde kategorize edilen ana temaları oluşturan ders yapısı faktörlerinin, çevre ve medya etkilerinin, geri bildirim ve deǧerlendirme tekniklerinin ve söylem kolaylaştırıcılarının rolünü tartışmışlardır.AlternateA variety of factors might impact interpersonal interaction between instructors and students in an online course. This study seeks to explore the opinions and attitudes of six EFL instructors working at various universities in Turkey regarding the factors they believe increase interaction in their online courses and to contribute to the pertinent literature. Within the scope of collaborative research, the use of purposeful sampling technique and semi-structured interviews with the participants provided the best opportunity to describe the attitudes and opinions of these instructors who were assigned to teach online in an emergency remote teaching environment due to the coronavirus pandemic, COVID-19. The end result includes a variety of factors and strategies influencing interaction that can be used by novice and experienced online instructors aiming to influence interpersonal interaction in their online courses. While all the participants expressed the need to provide higher quality interactions during the online courses, the obstacles they face in their efforts to reach the desired level of interaction were the main agenda of the interviews. They discussed the role of course structure factors, environment and media effects, feedback and assessment techniques, and discourse facilitators, which constituted the main themes that were categorized into codes emerging from the interview data.
Keywords

Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Case report Language: English Journal: Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi Year: 2023 Document Type: Article

Similar

MEDLINE

...
LILACS

LIS


Full text: Available Collection: Databases of international organizations Database: ProQuest Central Type of study: Case report Language: English Journal: Bartin Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi Year: 2023 Document Type: Article