Your browser doesn't support javascript.
A vaccine targeting the RBD of the S protein of SARS-CoV-2 induces protective immunity.
Yang, Jingyun; Wang, Wei; Chen, Zimin; Lu, Shuaiyao; Yang, Fanli; Bi, Zhenfei; Bao, Linlin; Mo, Fei; Li, Xue; Huang, Yong; Hong, Weiqi; Yang, Yun; Zhao, Yuan; Ye, Fei; Lin, Sheng; Deng, Wei; Chen, Hua; Lei, Hong; Zhang, Ziqi; Luo, Min; Gao, Hong; Zheng, Yue; Gong, Yanqiu; Jiang, Xiaohua; Xu, Yanfeng; Lv, Qi; Li, Dan; Wang, Manni; Li, Fengdi; Wang, Shunyi; Wang, Guanpeng; Yu, Pin; Qu, Yajin; Yang, Li; Deng, Hongxin; Tong, Aiping; Li, Jiong; Wang, Zhenling; Yang, Jinliang; Shen, Guobo; Zhao, Zhiwei; Li, Yuhua; Luo, Jingwen; Liu, Hongqi; Yu, Wenhai; Yang, Mengli; Xu, Jingwen; Wang, Junbin; Li, Haiyan; Wang, Haixuan.
 • Yang J; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Wang W; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Chen Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Lu S; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Yang F; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Bi Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Bao L; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Mo F; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Li X; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Huang Y; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Hong W; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Yang Y; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Zhao Y; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Ye F; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Lin S; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Deng W; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Chen H; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Lei H; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Zhang Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Luo M; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Gao H; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Zheng Y; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Gong Y; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Jiang X; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Xu Y; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Lv Q; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Li D; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Wang M; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Li F; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Wang S; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Wang G; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Yu P; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Qu Y; Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Beijing Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Remerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical
 • Yang L; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Deng H; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Tong A; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Li J; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Wang Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Yang J; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Shen G; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Zhao Z; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Li Y; National Institutes for Food and Drug Control (NIFDC), Beijing, China.
 • Luo J; Laboratory of Aging Research and Cancer Drug Target, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, National Clinical Research Center for Geriatrics, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, China.
 • Liu H; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Yu W; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Yang M; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Xu J; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Wang J; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Li H; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
 • Wang H; National Kunming High-level Biosafety Primate Research Center, Institute of Medical Biology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Yunnan, China.
Nature ; 586(7830): 572-577, 2020 10.
Article in English | MEDLINE | ID: covidwho-691301
Semantic information from SemMedBD (by NLM)
1. Vaccines INTERACTS_WITH RNA Recognition Motif
Subject
Vaccines
Predicate
INTERACTS_WITH
Object
RNA Recognition Motif
2. RNA Recognition Motif PART_OF Vitronecti
Subject
RNA Recognition Motif
Predicate
PART_OF
Object
Vitronecti
3. Vitronecti PART_OF C5203676
Subject
Vitronecti
Predicate
PART_OF
Object
C5203676
4. RNA Recognition Motif INTERACTS_WITH angiotensin converting enzyme 2
Subject
RNA Recognition Motif
Predicate
INTERACTS_WITH
Object
angiotensin converting enzyme 2
5. COVID-19 PROCESS_OF Patients
Subject
COVID-19
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
6. Patients LOCATION_OF Serum
Subject
Patients
Predicate
LOCATION_OF
Object
Serum
7. Serum LOCATION_OF Specific antibody
Subject
Serum
Predicate
LOCATION_OF
Object
Specific antibody
8. Vaccines STIMULATES Antibodies
Subject
Vaccines
Predicate
STIMULATES
Object
Antibodies
9. Vaccines INTERACTS_WITH RNA Recognition Motif
Subject
Vaccines
Predicate
INTERACTS_WITH
Object
RNA Recognition Motif
10. RNA Recognition Motif PART_OF Vitronectin, human
Subject
RNA Recognition Motif
Predicate
PART_OF
Object
Vitronectin, human
11. Vitronectin, human PART_OF 2019 novel coronavirus
Subject
Vitronectin, human
Predicate
PART_OF
Object
2019 novel coronavirus
12. RNA Recognition Motif INTERACTS_WITH angiotensin converting enzyme 2
Subject
RNA Recognition Motif
Predicate
INTERACTS_WITH
Object
angiotensin converting enzyme 2
13. COVID-19 PROCESS_OF Patients
Subject
COVID-19
Predicate
PROCESS_OF
Object
Patients
14. Patients LOCATION_OF Serum
Subject
Patients
Predicate
LOCATION_OF
Object
Serum
15. Serum LOCATION_OF Specific antibody
Subject
Serum
Predicate
LOCATION_OF
Object
Specific antibody
16. Vaccines STIMULATES Antibodies
Subject
Vaccines
Predicate
STIMULATES
Object
Antibodies
ABSTRACT
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) causes a respiratory disease called coronavirus disease 2019 (COVID-19), the spread of which has led to a pandemic. An effective preventive vaccine against this virus is urgently needed. As an essential step during infection, SARS-CoV-2 uses the receptor-binding domain (RBD) of the spike protein to engage with the receptor angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) on host cells1,2. Here we show that a recombinant vaccine that comprises residues 319-545 of the RBD of the spike protein induces a potent functional antibody response in immunized mice, rabbits and non-human primates (Macaca mulatta) as early as 7 or 14 days after the injection of a single vaccine dose. The sera from the immunized animals blocked the binding of the RBD to ACE2, which is expressed on the cell surface, and neutralized infection with a SARS-CoV-2 pseudovirus and live SARS-CoV-2 in vitro. Notably, vaccination also provided protection in non-human primates to an in vivo challenge with SARS-CoV-2. We found increased levels of RBD-specific antibodies in the sera of patients with COVID-19. We show that several immune pathways and CD4 T lymphocytes are involved in the induction of the vaccine antibody response. Our findings highlight the importance of the RBD domain in the design of SARS-CoV-2 vaccines and provide a rationale for the development of a protective vaccine through the induction of antibodies against the RBD domain.
Subject(s)

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: Pneumonia, Viral / Viral Vaccines / Coronavirus Infections / Pandemics / Spike Glycoprotein, Coronavirus / Betacoronavirus / Antibodies, Viral Type of study: Prognostic study Topics: Vaccines Limits: Animals / Humans Language: English Journal: Nature Year: 2020 Document Type: Article Affiliation country: S41586-020-2599-8

Full text: Available Collection: International databases Database: MEDLINE Main subject: Pneumonia, Viral / Viral Vaccines / Coronavirus Infections / Pandemics / Spike Glycoprotein, Coronavirus / Betacoronavirus / Antibodies, Viral Type of study: Prognostic study Topics: Vaccines Limits: Animals / Humans Language: English Journal: Nature Year: 2020 Document Type: Article Affiliation country: S41586-020-2599-8